ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުޚީ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު އޮތްކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން: އާދަމް ޝަރީފް

  • އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރައްވާ އެވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ ޒިންމާދާރު ނޫން ގޮތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 08:11 2,871

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު - ރާއްޖެއެމްވީ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު އޮތްކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަންނުވާކަމަށްވެއްޖެ ނަމަ އެމުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރައްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވާ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރަކަށް "ތުޅާގަނޑު" އެއްލުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ހާޒިރުކޮށް އެބޭފުޅުންނާއި ސުވާލުކުރެއްވުމުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެ މުއައްސަސާތަކަށް މިނިވަން ކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވި ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އޭރުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އިދިކޮޅުވާފަރާތްތައްވެސް ތިބި ކަމަށެވެ.

އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މިނިވަން ކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވެފައިވާނަމަ އެބޭފުޅުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ގުޅިވަޑައިގެން އެ ސްޓޭމަންޓް ނުދެއްވީ ކީއްވެތޯ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

"އޭރުވެސް އެކަން ކުރައްވަން ޖެހޭނެ. އޭރުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއޮތް އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައްވެސް އޮތްތާ. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު އޮތް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން ކުރިއަކުވެސް އަދި މިހާރުވެސް" ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސާތަކުން އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރައްވާ އެވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް