ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 00:11
ރާއްޖެޓީވީގެ މުއައްޒަފުން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން--
ރާއްޖެޓީވީގެ މުއައްޒަފުން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން--
ރާއްޖެ އެމްވީ
އަންހެނުންގެ ދުވަސް
ރާއްޖެޓީވީ ހިނގަމުންދަނީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ހިތްވަރުން: އެމްޑީ ސަލީމް
ކޮންމެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޕޮއިސްގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު ގިފްޓްޕެކެއް ހަދިޔާކޮށްފައިވޭ
ސްޓޭޝަންގެ 37 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން މުވައްޒަފުން

ރާއްޖެޓީވީ ހިންގުމުގައި އަންހެން ކަނބަލުންގެ ދައުރު ވަރަށްވެސް ބޮޑު ކަމަށާއި ސްޓޭޝަން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހިނގަމުންދަނީ އަންހެންކަނބަލުންގެ ހިތްވަރުން ކަމަށް ސްޓޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިޔަކު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް، އަދި ރާއްޖެޓީވީ ބޮޑު އަދަދަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ޖޫރިމަނާކުރި ނަމަވެސް، ބުދަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ފެށީ އެއްވެސް މާޔޫސްކަމެއް ނެތި، ޖޯޝާ ފޯރިއާއެކު އެވެ.

ހެނދުނުގެ ފަށާއިރު ޝޯގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ކޭކާއި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު އަޒުމޫންގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފަހު، މެނދުރު ފަހު، ރާއްޖެޓީވީގެ ކަނބަލުންނަށް ކުއްލި ހައިރާންކަމެއް ދިނީ، ފިރިހެން މުވައްޒަފުން އިންތިޒާމު ކުރި ޚާއްސަ އިވެންޓުންނެވެ.

ނަޝީ ކޭކްސްގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ނަލަކޮށް ޖަރީކޮށްފައި ހުރި ކޭކް ހުރިހާ އަންހެން މުވައްޒަފުން ފެޅުން އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު އޮތެވެ. އަދި ޕޮއިޒް ފިހާރައިން ރާއްޖެޓީވީގެ ކޮންމެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ދިން ހާއްސަ ގިފްޓް ޕެކެއް ހަވާލުކުރުންވެސް އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ އިވެންޓުގައި އޮތެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ 37 ޕަސެންޓް މުވައްޒަފުންނަކީ އަންހެން މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި ރާއްޖެޓީވީގެ މުހިންމު ހުރިހާ މަގާމުތަކެއް އަދާކުރަމުން ދަނީ ހީވާގި ދިވެހި ކަނބަލުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ ސްޓޭޝަންގެ ގިނަ އިސް މަގާމުތަކާއި ސްޓޭޝަންގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިނގަމުންދަނީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 12:48
ހ މ ޒ
ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ކޮބާތަ؟