ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ރައީސް އޮފީސް

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުން ލާޒިމް ކުރަނީ

  • މުސްތަގިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައިގަނޑު އިސްލާހަކީ ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކުގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލްތައް އެއްގޮތް ކުރުން
  • ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުން މުސްތަގިއްލު މަގާމްތަކާއި، މިނިވަން ކޮމިޝަންތަކުގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން ލާޒިމްކުރޭ
  • ކޮމިޝަންތަކުގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި، އީޖާބީ ގޮތެއްގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށްވެސް ގެނެވޭ އިސްލާހުގައި ލާޒިމްކުރޭ

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 18 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 11:41 2,761

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުގައި މެމްބަރުން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުލަތުގެ މުސްތަގިއްލު މަގާމްތަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުން ލާޒިމް ކުރާ ގޮތަށް މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަގާމްތަކާއި، ބައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުން އިސްލާހު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނާއި, އޮޑިޓް ޤާނޫނާއި, ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި, އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ,އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލްތައް ހުށަހަޅުއްވަނީ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމްތައް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރަނީ ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވެ، މިނިވަންކަމާ އެކުގައިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

މުސްތަގިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައިގަނޑު އިސްލާހަކީ ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކުގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލްތައް އެއްގޮތް ކުރުމެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މުސްތަގިއްލު މަގާމްތައް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަކީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މި ފަރާތްތަކާއި މި ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުން ލާޒިމުކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުޙައްޤު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ނުވާނެކަން ކަށަވަރުވާނެ ގޮތް ހެދުން ގާނޫނަށް އިސްލާހުގެ ގެނައުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މިނިވަން ކޮމިޝަންތަކުގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަކީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކޮށް ނުވަތަ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަދަ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމްތައް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ލާޒިމުކުރުމާއި، އެ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ވުމުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން ވެސް މި ޤާނޫނުތަކަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންތަކުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން، އެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުވެ، ޖަވާބުދާރީވެ، އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހުމާއި އަދި ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި، އީޖާބީ ގޮތެއްގައި އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކުރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް