ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 19:33
މާލޭ ލީގު ޝެޑިއުލް
މާލޭ ލީގު ޝެޑިއުލް
އެފްއޭއެމް
މާލޭ ލީގު ޝެޑިއުލް
މާލޭ ލީގު ޝެޑިއުލްއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށްބުނެ ބައެއް ކޯޗުން ފާޑުކިޔައިފި
 
ފުރަތަމަ ބުރުގައި އީގަލްސް ހަވީރު ފަސް މެޗު ކުޅެންޖެހޭ
 
ބައެއް ޓީމު އެއް މެޗު ކުޅުނުއިރު، އަނެއްޓީމުތައް ވަނީ ތިން މެޗު ކުޅެފަ

މާލޭ ލީގު ޝެޑިއުލްއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ކޯޗުން ފަޑުކިޔައިފި އެވެ.

މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރިޔަށްދާއިރު، ބައެއް ޓީމުތައް އަދިވެސް މެޗެއް ނުކުޅެއެވެ. މީގެއިތުރުން ބައެއް ޓީމުތައް ހަވީރު ކުޅެން ޖެހުމުގެ އިތުރުން އަނެއް ޓީމުތައް ރޭގަނޑު ކުޅެންޖެހުމުން ވަނީ މައްސަލަ ޖައްސާފައެވެ.

އެގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު އަހުމަދު އާތިފް (އާތި) ބުނީ މުބާރާތެއް ރާވާ ހިންގާއިރު، ބެލެންސެއް އިންނަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތް ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދާއިރު އެއްވެސް މެޗެއް ނުކުޅޭ ޓީމުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ތިން މެޗު ކުޅެފައިވާ ޓީމުތައްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އާތި ބުނީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޔޫވީ ހަވީރު ފަސް މެޗު ކުޅޭއިރު، ބާކީ ތިން މެޗު ކުޅެން ޖެހެނީ ރޭގަނޑު ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ ފުރަތަމަ ތިން މެޗުވެސް ކުޅެންޖެހެނީ ހަވީރު ކަމަށާއި، އެއީ ދިމާވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

ވަކިފަރާތަކަށް މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާ ފަރާތުން ޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން އާތި ބުނީ ޔޫވީ ވަނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެޓީމު ދާނީ މެޗުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެ ކުޅެމުން ކަމަށެވެ.

އާތީ ބުނީ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލް ހެދި އިރުވެސް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ބޮޑަށް މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވުނީ ޝެޑިއުލް އަށް ބަދަލު ގެނެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ނެރުނު ހިސާބުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ރީޝެޑިއުލްކޮށްގެން އަލުން ޝެޑިއުލް ނެރުނު އިރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނަލައިޒްކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ އަސަރު ޓީމުތަކަށް ކުރާނެ ކަމާމެދު ޝައްކުނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހްސާން އަބްދުލްޢަނީ (ސާންތި) ބުނީ ވިކްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް އެޓީމު ނިކުންނަ އިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕްރެޝަރަކީ ލީގުގައި ބައެއް ޓީމުތައް އެއް މެޗު ކުޅުނުއިރު އަނެއް ޓީމުތައް ތިން މެޗު ކުޅެފައިވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ ގޮތަކަށް ޝެޑިއުލް ހެދިފައިހުރުމުން އެޑްވާންޓޭޖްތަކެއްވެސް ނެގިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލީގާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނީ މިއީ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި އެޓީމު ކުޅުނު މެޗުތަކާއި، ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތައް ތަފާތު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ އޭއެފްސީ ކަޕަށް އެޓީމު އެދެވޭގޮތުގައި ތައްޔާރުވާން ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެޓީމުންދިއީ ދުރާލާ ލީގަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށެވެ.

ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނީ ލީގުގައި އޭނާ އަށް ބަލާލެވުނީ ހަމައެކަނީ ވެލެންސިއާ އަދި ވިކްޓްރީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެކަނި ކަމަށާއި، އެއީ ދިމާވި ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް