އާދީއްތަ 06 ޑިސެންބަރު 2020
10 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
މޯލްޑިވް ގޭސް

މޯލްޑިވް ގޭހުން އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ގޭސް ގަތް މައްސަލަ އޭސީސީގެ ސަމާލުކަމަށް

  • ގޭސް ގަތުމުގައި މިހާރުގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް އޭސީސީއިން ބުނޭ
  • އުސޫލުން ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޝަޒައިލް ވިދާޅުވި
  • ގޭހަކީ އަބަދު އެއްއަގެއްގައި ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫން، އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ މާކެޓްގައި ލިބެން ހުރި ރޭޓުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2019 | ބުދަ 11:38 | 14,058

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ގުދަނެއް - ގޫގުލް

މޯލްޑިވް ގޭހުން އެ ކުންފުނީގެ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް އެލްޕީޖީ މިކްސްޗަރ (ގޭސް) ގަތް މައްސަލަ އެންޓިކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް މައްސަލަތައް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވް ގޭހުން ގޭސް ގަތުމުގައި އޭގެ އަސްލު އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ތަކެތި ބޭރުން ގަންނަ ވާހަކަ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅުމާއެކު އެމައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ގޭސް ގަނެފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސޫލާއި ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަވާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އޭސީސީއިން ތަހުގީގު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މުއައްވިޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މިހާރުގެ މެނޭޖްމެންޓުން ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް އޭސީސީއަށް ހުށައެޅި އެޝަކުވާތަށް މިހާރު ބަލަމުން ދަނީ. ދެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ދައުރުވަމުން ދިޔަ ބައެއް ކަންތައްތައް އޭސީސީގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް އައިސްފަ ހުރީމަ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ގޭސް ސިލިންޑަރ ގަތުމުގައި ބޮޑު އަގުގައި ތަކެތި ގަންނަ ވާހަކައާއި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބައެއް އަގުބޮޑު ތަކެތި ގަންނަ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް. އޭސީސީއިން މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުގައި އޭގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއި އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހުރީމަ ތަހުގީގެއް މިހާރު ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ.

~ އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދު

މޯލްޑިވް ގޭހުން ގޭސް ގަތުމުގައި އަގު ބޮޑުކޮށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އޭސީސީއިން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އެ ކުންފުނިން ބޮޑު އަގުގައި އެތަކެތި ގަތް ބައެއް ރަސީދުތައް ވެސް އާންމު ވެފައެވެ.

އެ ރަސީދު ތަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ތްރީޑީއެޗް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ގަނެފައިވާ 3،000 ގޭސް ސިލިންޑަރ ތައް ހުރީ އެކި އަގުގައެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވް ގޭހުން ގަތް ގޭސް ޝިޕްމަންޓް ޔުނިޓަކަށް 630 ޑޮލަރަށް ގަނެފައިވާއިރު 1000 ޔުނިޓް އެކުންފުނިން ގަނެފައިވަނީ 630،000 ޑޮލަރަށެވެ. ނަމަވެސް އެކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ އާއި ޕްރޮކިއުމެންޓް މެނޭޖަރ ސޮއި ކުރެއްވާފައިވާ އެ ރަސީދުގައި އަގު ލިޔެފައިވާ އިރު ހިސާބު އަކުރުންނާއި އިނގިރޭސިން ލިޔެފައި އޮތް އަދަދާއި ދިމަލެއް ނުވެއެވެ.އިނގިރޭސިން އެ އަދަދު ޖަހާފައިވަނީ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ފައްސަތޭކަ ޑޮލަރެވެ.

އޭގެ އެއްމަސް ފަހުން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހު އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޝަޒައިލް ސިޔާމާއި ޕްރޮކިއުމެންޓް މެނޭޖަރ ސޮއިކުރައްވާފައިވާ އެ ރަސީދުގައި ވަނީ ގޭސް ޝިޕްމަންޓް ޔުނިޓަކަށް 705 ޑޮލަރަށް 1000 ޔުނިޓް މަގުން 705،000 ޑޮލަރަށް ގަނެފައެވެ. ޝަޒައިލް މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އެމްޑީއަކަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިއަހަރުގެ މާޗް މަހު ހަމަ އެތަކެތީގެ 1،000 ޔުނިޓް ގަނެފައިވަނީ ޔުނިޓެއް 770 ޑޮލަރުގެ މަގުން 770،000 ޑޮލަރަށެވެ.

ގޭސް ގަތުމުގައި މިހާރުގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއި އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބައެއް ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އެމައްސަލަ ބަލާކަން އޭސީސީއިން ބުނުމާއި ގުޅިގެން މިކަމާއި ގުޅިގެން ޝަޒައިލްގެ ބަހެއް ހޯދާލުމަށް ރާއްޖެއެމްވީއިން ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ ގޭހަކީ އަބަދު އެއްއަގެއްގައި ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި އެތަކެތި ގަނެފައިވަނީ މާކެޓްގައި ލިބެން ހުރި ރޭޓުގައި ކަމަށެވެ. އުސޫލުން ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެކަމަށާއި އަބަދުވެސް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގޭސް އަގުހެޔޮކޮށް ގަންނަން ލިބޭ ކަމަށް ޝަޒައިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޭސީސީއިން ބަލަމުންދާކަން އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ޝަޒައިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ އަބަދު އެއް އަގެއްގައި ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫން. އެކި އަގުތަކުގައި ލިބޭނީ، ވޯލްޑް މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލާއެކީ އެކި އަގުތަކުގައި ލިބެނީ. އުސޫލުން ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ.

~ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އެމްޑީ ޝަޒައިލް ސިޔާމް

މިދިޔަ ސަރުކާރުން މޯލްޑިވް ގޭސް މެދުވެރިކޮށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ މައިންބަފައިންގެ ހަދާނުގައި ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ސްކޫލް ކައިރީގައި އަޅާފައިވާ މިސްކިތަށް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ނަމުގައި 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަން ވަނީ ހާމަ ވެފައެވެ. ޝަޒައިލް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މޯލްޑިވް ގޭހަށް 2.6 މިލިއަނާއި ގާތަށްކުރާ އަދަދަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭރު އެކުންފުނީގެ އެމްޑީއަކަށް ހުންނެވީ އަބްދުﷲ މައުމޫން (މާނު)އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.