އާދީއްތަ 07 ޖޫން 2020
05 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ބަދަލު ދިނުން

ބަދަލުދޭ މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް: އެއީ އެންމެ ހިނގާ ވައްކަން!

  • ޤައުމުގެ ހައްޤުގައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ބަސް ބުނެ، ހައްޤު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ: މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް
  • މިހާރުދާ ރޭޓުން ކުރިއަށްދާނަމަ ދައުލަތް ބަނގުރޫޓުވުމަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެ: މެމްބަރު ޝަރީފް
  • ދައުލަތް ބަނގުރޫޓް ވަންޏާ ވަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދީގެން ނޫން: އިބްރާ

ކ. މާލެ | 13 އޯގަސްޓް 2019 | އަންގާރަ 17:45 | 5,517

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އެއްބަސްވުންތަކާއި ހިލާފުވުމުން ދައުލަތުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދޭންޖެހި، ބަދަލުދޭ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ޓުވީޓެއްކުރެއްވީ އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް އެވެ. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާ އާޒިމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން ބަދަލު ހޯދުން އެއީ މިހާރު އެންމެ ހިނގާ ވައްކަން ކަމަށެވެ. އެ ޓުވީޓާއެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަހުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރަން ފެށުމާއެކު އާޒިމް ކުރެއްވި ދެ ވަނަ ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޓުވީޓްގައި ވިދާޅުވީ ހައްޤު ބަދަލު ހޯދަން އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށެވެ.

އާޒިމްގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުރު ބައެއް މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ތާއީދުކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އާޒިމްގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި، "ދައުލަތުގައި ދަތް އަޅައި ކާން ދޫކޮށްލެވެން ނެތް" ކަމަށެވެ. އަދި ޤައުމުގެ ހައްޤުގައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ބަސް ބުނެ، ހައްޤު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން އެކު ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދޭ މައްސަލާގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައި، އާޒިމްގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރައްވަމުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިހާރުދާ ރޭޓުން ކުރިއަށްދާނަމަ ދައުލަތް ބަނގުރޫޓުވުމަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިޔަފާރިކޮށްގެން 1000 އަހަރުން ނުލިބޭނެ ފައިދާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ދައުވާކުރާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަރީފް ވަނީ ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޝަރީފްގެ ވާހަކަތަކަށް ޓުވިޓާރ ރައްދުދެއްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) އެވެ. ޝަރީފަށް ރައްދުދެއްވަމުން އިބްރާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދައުލަތް ބަނގުރޫޓް ވަންޏާ ވަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދީގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުން މީހުންގެ މުދާ ފޭރި، ބޮޑެތި ގެއްލުންދިން އިރު ކޯޓުތަކުންނާއި މަޖިލީހުން އެކަންކަމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުންކަމަށް އިބްރާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބްރާ ވަނީ އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނަށް ބެވުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އަނިޔާދިން މީހުން ހޯދުމަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމައި، ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ އަދަދު 882 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ. އަދި އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަކަށް 17.89 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަދަލުގެ ގޮތުގައިދޭންޖެހިފައިވެއެވެ.

އޭގެއިތުރުން ކޯޓުތަކުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށްދޭންޖެހޭ އަދަދު 216 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރަ އެވެ. އަދި އާބިޓްރޭޝަން ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުންދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ އަދަދު 350 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިހާރު ކޯޓުތަކުގައި ކުރިއަށްދާ 216 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައާއި، އާބިޓްރޭޝަންގައި ކުރިއަށްދާ 350 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަތައް ދައުލަތަށް ކާމިޔާބުވެ ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ހާލަތަކަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް ނާދިރުކަމެކެވެ. އޭގެބަދަލުގައި ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ސަރުކާރަށް އެ މައްސަލަތައް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.