ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ޒުވާން މަސްވެރިޔާ

މި ޒުވާނާއާއިއެކު މަވެސް ބޭނުންވަނީ މަހަށް ދާން

  • މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއް ކަމަށް މީހުން ބުނި
  • ބޭނުންވީ މީހުން މަސްވެރިކަމާއި މެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރަން
  • މަސްވެރިކަމަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތި އާމްދަނީ ލިބޭ ކަމެއް

ކ. މާލެ | 13 އޯގަސްޓް 2019 | އަންގާރަ 18:36 | 7,239

ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ސާޖިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ސްކޫލް ދައުރުގެ ހަނދާންތައް އާކުރަމުން ސަމާސަ ފާޑަކަށް ސާޖިން ބުނީ "ސްކޫލުގެ އުޅުނުއިރު ޓީޗަރުން ކިޔާނެ ފިލާވަޅު ނަަހަދާނަމަ ނުކިޔަވަންޏާ ދާން ޖެހޭނީ މަހަށޭ. ދެން މިހިރީ އެހެންވެ މަސް ބާނަން އައިހެއްނު" މިއީ ޒުވާން މަސްވެރިޔާގެ ނަމުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ހުސެއިން ސާޖިން މަހަށްދާން ފެށުނުގެ ގޮތުގެ ވާހަކަ އަހާލުމުން ދިން ޖަވާބެވެ.

އުމުރުން އެންމެ 21 އަހަރުގެ ސާޖިން ބުނީ ސްކޫލްގައި އުޅެމުން ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކިޔަވާ ހިތް ނުވެގެން، ސްކޫލުން ކެނޑުނީ ކަމަށެވެ. ގެމަނަފުއްޓަށް އުފަން ޒުވާނާ އެރަށު ސްކޫލުން ކެނޑިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔައީ ކޮންސްޓަރކްޝަން ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ ވަޒީފާއަށެވެ. އެ ވަޒީފާގައި އަހަރެއް ވަންދެން އުޅެފައި އެތަނުން ވެސް ކެނޑެން ބޭނުންވީއެވެ. "7000 ރުފިޔާގެ ވަޒީފާއެއްގެ އަހަރެއް ވަންދެން އުޅުނިން. ބޭނުންވީ ވަޒީފާއިން ކެނޑެން" ސާޖިން ކިޔައިދިނެވެ. މަހަށް ދާން ވިސްނީ އެހިސާބުން ކަމަށް ސާޖިން ބުންޏެވެ.

ފުރަތަމަ މަހަށް ދިޔައިރު މީހުން ކައިރީ ބުނަން ލަދުގަތް!

އެ ވަޒީފާއިން ކެނޑިގެން މަހަށް ދާން ފެށިއިރު ފުރަތަމަ ލަދުގަތްކަމަށް ސާޖިން ބުންޏެވެ. ސާޖިން ކިޔައިދިން ގޮތުން ނަމަ، އޭރު މީހަކު އަހާލިޔަސް ބުނަނީ އަދިވެސް އުޅެނީ ރިސޯޓުގައި ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިކަމަކީ ސަޅިކަމެއްކަން ސާޖިންއަށް ވިސްނުނީ އެކަމުގައި އުޅޭތާ ފަސް މަސް ދުވަސް ވީފަހުންނެވެ. އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި އަމިއްލައަށް ކުރާ މަސައްކަތުން ލިބޭ ފައިސާއިން މާހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަށް ސާޖިން ނިންމިއެވެ. އަދި އެތަނުގައި އުޅުނުއިރު ލިބުނުވަރުގެ މުސާރާއެއް ދެތިން ދުވަހުން ލިބެން ފެށުމުން ސާޖިންއަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުންވީ އިތުރެވެ.

ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ސާޖިން

އޭރުވެސް ސާޖިންއަކަށް މީހުން ކައިރީ މާބޮޑަކަށް އެވާހަކަ ދައްކަން ނުކެރެއެވެ. މަސްވެރިކަމާއި މެދު މީހުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރަން ސާޖިންއަށް ވިސްނުނީ އޭރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު އަންހެން ކުއްޖާ އެއް ދުވަހަކު ގުޅާފައި ދެއްކި ވާހަކައަކުުންނެވެ.

"ފޯނަށް ރޭންޖް ނުލިބި ދެ ދުވަހެއް ވަރު ކަނޑުމަތީގައި އުޅެފަ ރޭންޖް ލިބުނުތަނާ ފުރަތަމަ ވެސް ގުޅީ އޭނަ (ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުއްޖާ). ގުޅާފައި ބުނީ ސާޖިން ރިސޯޓަށް ދާށޯ މަހަށް ދަންޏާ އުޅޭކަށް ބޭނުމެއް ނެތޯ". އެހެން ބުނި ނަމަވެސް ސާޖިން މަހަށް ދިއުން ހުއްޓާލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

ސާޖިން ބޭނުންވީ މީހުން މަސްވެރިކަމާއި މެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރުމެވެ. ސާޖިން އަޒުމު ކަނޑައެޅީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެނަށް މަސްވެރިކަމަކީ ކިހާ ސަޅިކަމެއްކަން އަންގާށެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި މަސްވެރިންގެ މަސައްކަތް ދައްކާލަން ފެށުން

އެންމެ ފުރަތަމަ ގެމަނަފުށީ މަސްވެރިންގެ ނަމުގައި ޕޭޖެއް ހަދައިގެން، މަހަށް ގޮސްގެން ލިބުނު އާމްދަނީގެ 50 އިންސައްތަ ސާޖިން ހޭދަކުރަމުން ދިޔައީ އެ ޕޭޖަށް ބޭނުންވާ ވީޑިއޯތައް ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށެވެ. މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ފަސް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެކަމަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހިނިތުންވެލާފައި ހުރެ ސާޖިން ބުންޏެވެ.

ފުރަތަމަ އެކަނި އެ މަސައްކަތް ފެށި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ފަހުން އާއިލާގެ ތެރެއިން ވެސް އެކަމުގައި އެއްބާރުލުންދީ އެހީ ލިބިފައިވާކަމަށް ސާޖިން ބުންޏެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ފަހަތުގައި އޮތީ އޭރު އެއަންހެން ކުއްޖާ ދެއްކި ވާހަކައާއި މުދައްރިސުން ދެއްކި ވާހަކައެވެ.

ސާޖިންގެ މަސައްކަތުން، މަސްވެރިކަމާއި މެދު މީހުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުކޮއްލެވިއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރެއެވެ. "މިއަދު ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މީހުންނަށް މަސްވެރިކަން ސަޅިވެގެން އެވާހަކަ ދައްކާ. އޭރު ސާޖިން ކައިރީ މަހަށް ދާށޭ ބުނި ޓީޗަރުން ވެސް ކިރިޔާ ވެސް ޗުއްޓީއެއް ލިބޭ އިރަށް މިހާރު އައިސް ފުންމާލަނީ ދޯންޏަށް މަހަށް ދާން." ސާޖިން ބުންޏެވެ.

ފޭސްބުކްއިން ފެށި މަސައްކަތް މިހާރު ފުޅޭވެގެން ގޮަސްފައިވާ އިރު، ސާޖިން އަންނަނީ ޖަމިއްޔާއެއް ހަދައިގެން މަސްވެރިންގެ ހައްގުގައި އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

މަސްވެރިކަމަކީ ޒުވާނުން ކުރަން ހަމަ އެއްވަނައިގެ ކަމެއް

ސާޖިން ގޮވާލަނީ ހުރިހާ ޒުވާނުންވެސް މަހަށް ދިއުމަށެވެ. މަސްވެރިކަމަކީ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ، ކުރާ ހިތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ސާޖިން ބުނެފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ މަސްވެރިކަމަކީ ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

"މަސްވެރިކަމުގައި މިވީ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެތް އާމްދަނީ ނުލިބޭ ދުވަހެއް. ތެދެއް އިންޖީނު މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ނުވަތަ އެންވެރިކަން ދަށްވެގެން ހާލަކުން ފަހަރެއް ގޮސްދާނެ. މިއީ މާތް ރަސްކަލާންގެ ދެއްވާ ރިޒުގެއް. ތިޔަ ކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަނީ މިއީ އަސްލު ކޮންކަމެއްކަން ނޭނގޭ ބަޔަކު" ސާޖިން ކިޔައިދިނެވެ.

މަސްވެރިކަމަކީ އޭގެ މަންފާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ހީވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭކަމެއް ކަމަށް ސާޖިން ބުންޏެވެ. އަދި މަސްވެރިންނަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، ސަރުކާރުން އެދެވޭ ވަރުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފިނަމަ މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލު ކުރެއެވެ.

ސާޖިންގެ ބަހުން ނަމަ، "ކުރާކަށް މިވަރުގެ ސަޅިކަމެއް ވަކި ނޯންނާނެ. އެންމެންވެސް ދާންވީ މަހަށް" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.