ހޯމަ 26 އޯގަސްޓު 2019
03 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:29
ވިޔަފާރި - އުރީދޫ

އީ-ކޮމާސް މާކެޓްޕްލޭސް ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ''މޫލީ'' އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފި

  • ތަފާތު ޔޫޓިލިޓީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
  • އުރީދޫގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
  • މޫލީ ޕްލެޓްފޯމުގައި ގަނެވިއްކުމުގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފަސޭހަ ކުރެވެމުންދާނެ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 8 އޯގަސްޓު 2019 | ބުރާސްފަތި 08:58 1,755

ރައީސް ސޯލިހު މޫލީ އިފްތިތާފް ކޮށްދެއްވަނީ - އުރީދޫ

ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ސުމޭކީ ދިވެހިރާއްޖެއެއް ގާއިމްކުރުމަށް ދެމުންދާ އެއްބާރުލުމުގެ ދަށުން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އައު އީ-ކޮމާސް މާކެޓްޕްލޭސް ޕްލެޓްފޯމް "މޫލީ" ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

މޫލީ އަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލާފައިވާ، ގަނެވިއްކުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ޑިޖިޓަލް ކޮށްލަދޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

މީގެތެރޭގައި، ޕްރޮޑަކްޓުތައް އޯޑަރުކުރުން، އޮންލައިންކޮށް ފައިސާދެއްކުން، އަދި ބައްލަވައިގަތް މުދާ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް ފޮނުވައިދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އުރީދޫގެ މޫލީ ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އަދި އުރީދޫގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން އެވެ.

އުރޫދޫއިން ބުނީ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނީ އުރީދޫގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ޔޫޓިލިޓީ ޚިދުމަތްތައް ކަމަށެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ ކުރިއަތް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި، މި ޕްލެޓްފޯމް ވެގެންދާނީ ތަރުކާރީއާއި ގޭތެރޭގެ ސާމާނުން ފެށިގެން، އިލެކްޓްރޯނިކްސް، ކާބޯތަކެތި، އަދި ސިއްޙީ އަދި ތައުލީމީ ޚިދުމަތްތައް ފަދަ ތަފާތު ވިޔަފާރިތައް ތަމްސީލުކުރެވޭ އީ-ކޮމާސް މާކެޓްޕްލޭސް އަކަށް ކަމަށެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ އީ-ކޮމާސް އަށް ޚާއްސަ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ އެހީގައި، މޫލީ ޕްލެޓްފޯމުގައި ގަނެވިއްކުމުގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފަސޭހަ ކުރެވެމުންދާނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ، ކަސްޓަމަރުން ކުރާ ތަފާތު މުޢާމަލާތްތަކަށް ބިނާކޮށް ދެވޭ ޚާއްސަ ލަފާތަކާއި، ޕްރޮޑެކްޓިވް އެނަލިޓިކްސް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން، އެއްވެސް މެދުކެނޑުމަކާއި ނުލާ 24 ގަޑިއިރު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޔަގީންކޮށްދެވޭ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ޑެލިވަރީކޮށްދިނުން، 100% އަސްލު ނުވަތަ ޖެނުއިން ބްރޭންޑުތައް، އިތުބާރާއިއެކު ވިޔަފާރިކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމެއް، ފަސޭހަކަމާއި އެކު ގަނެވިއްކައި، ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ލިބޭ ޕްރޮޑަކްޓުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބަދަލުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މޫލީއާ ބެހޭ ގޮތުން އުރީދޫގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ، ނަޖީބް ޙާން ވިދާޅުވީ މޫލީގެ ސަބަބުން، އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފިހާރައަކަށް ދާންޖެހޭ ދިއުން ލުއިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް، ފަސޭހަކަމާއި އެކު ވިޔަފާރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ވެސް އެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އުއްމީދަކީ، މޫލީ ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަރަށް އެދެވޭ ފައިދާތަކެއް ލިބި، ދިވެހިންގެ ހަޔާތަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމާއި ފާގަތިކަން ފަހިވެގެންދިއުން ކަމަށް ނަޖީބް ހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަދަލުގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު އޮންލައިކޮށް އުފެއްދުންތައް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދީ، ގަންނަ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޮނުވާލަދެން. އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ އެހީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މި ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ގަނެވިއްކުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނަން.

~ ސީއީއޯ، ނަޖީބް ޙާން ވިދާޅުވި

މޫލީ އާއިއެކު، އުރީދޫއިން ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުރިޔަށް ވުރެ ގާތްކޮށް، އެންމެ ގުޅޭގޮތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

ޕްރެސްޓޯ އާއިއެކު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ތަޢާރަފް ކުރާ ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް، އެކި ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު އެކި ބޭނުންތަކާއި ގުޅޭގޮތަށް، މުދާ ބައްލަވައިގަތުމުގައި ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި، ގޮތްތަކާއި، ކަމުދާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށް ފަހު އެކަސްޓަމަރަކާއި އެންމެ ގުޅޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި ތަޖުރިބާ ލޭންޑިންގ ސްކްރީނުން ފެށިގެން ދާއިރު، ނިންމާލެވޭނީ ލޯޔަލްޓީ ޕޮއިންޓްސް ތަކެއް ހަދިޔާ ކުރެވިގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޫލީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މުއާމަލާތްތަކުން ދަސްކޮށް، އެންމެ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެ، އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އުރީދޫ މޫލީގެ ލޮޖިސްޓިކް ޕާޓްނަރ އަކީ ރެޑް ބޮކްސް އެވެ.

އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވިފައިވާ މައި އުރީދޫ އެޕްގެ ފަހުގެ ވަރޝަންގައި މޫލީގެ އިތުރުން، މޮބައިލް އަދި ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތްތައް މެނޭޖްކޮށް، އެމް-ފައިސާގެ ޚިދުމަތްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް