އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ޓެކްސީ ހިދުމަތުގެ އަގުތައް

ޑްރައިވަރުން ބޭނުންވަނީ ހުޅުމާލެ ދަތުރެއް 120 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރަން!

 • އެއަގުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވޭ
 • ހުށައަޅާފައިވާ ހުރިހާ އަގެއް ވެސް ބޮޑު
 • ޓެކްސީ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 6 އޯގަސްޓް 2019 | އަންގާރަ 12:33 | 24,850

ސިނިމާލޭ ބްރިޖް މަތިން ޓެކްސީއެއް ދަތުރުކުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ބުނެ، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި ޓެކްސީ ހިދުމަތް ނުދޭނެ ކަމަށް ދިވެހި ޑްރައިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާއަށް ޑްރައިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުނު އިއުލާނުގައިވާ އަގުތަކަކީ، އެފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީއަށާއި ދިރިއުޅުމަށް ދަތިވާނެކަމެއް ކަމުގައެވެ.

ޑްރައިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި އަގުތައް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށާއި އެއިއުލާނަށް އަމަލު ނުކުރާނެކަމަށް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ. މިއަގުތައް މިހެން ކަނޑައެޅީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަކީ އެތައް ހަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ ބަޔަކަށްވާތީ ކަމުގައިވެސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޑްރައިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ޑްރައިވަރުންގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި ވަނީ ހުޅުލެއަށް ދަތުރުކުރާ އަގުތައް ފިޔަވައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ހުރިހާ ދަތުރެއްގެ އަގުތައް ބޮޑުކުރާށެވެ. އަދި ހަމަ ކުރިން ނެގި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދާގީނާއަކަށް ފަސް ރުފިޔާ އަދި ވެއިޓިން ޗާޖަށް ކޮންމެ ފަސް މިނެޓަކަށް ހަތަރު ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ނެގުމަށްވެސް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ހުށައެޅި އަގުތައް

 • މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ދަތުރެއްގެ އަގު 30 ރުފިޔާ
 • އެއާޕޯޓު ދަތުރު އަގު 100 ރުފިޔާ ( ލަގެޖާއެކު 120 ރުފިޔާ)
 • ހުޅުމާލޭ ފޭސް 1 ގެ ދަތުރަކަށް 120 ރުފިޔާ
 • ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގެ ދަތުރަކަށް 150 ރުފިޔާ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅި އަގުތައް

 • މާލެ އަދު ހުޅުމާލޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް - 25 ރުފިޔާ
 • މާލެ - ހުޅުލެ ދަތުރެއްގެ އަގު- 60 ރުފިޔާ
 • ހުޅުލެ - މާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު- 60 ރުފިޔާ
 • ހުޅުމާޅެ - ހުޅުލެ ދަތުރެއްގެ އަގު- 60 ރުފިޔާ
 • ހުޅުލެ - ހުޅުމާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު- 60 ރުފިޔާ
 • މާލެ - ހުޅުމާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު- 75 ރުފިޔާ
 • ހުޅުމާލެ - މާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު- 75 ރުފިޔާ

އޭގެ އިތުރުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ޓެކްސީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ނުކުރާނެކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ. އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މިހިދުމަތް ދިނުމަށް އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.