ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:30
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވޮލީބޯލް
މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރަން ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ ބޭނުންވޭ: ލަތީފް
 
ވޮލީ ޓީމު މި މަހުގެ ނުވައެއްގައި ތައިލެންޑަށް ފުރަނީ

މި މަހު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކުރެވެން އަންނަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކުގައި ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ވޮލީ ޓީމު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު ގަވައިދުން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދާ އިރު، މުބާރާތުގެ ކުރިން އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ޓީމު ތައިލެންޑަށް ފުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ލަތީފް ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޓީމު އަންނަނީ ގަވައިދުން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުން ކަމަށާއި އެގޮތުން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމުން ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ލަތީފް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޓީމު މުޅިންވެސް ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ގައުމުން ބޭރުގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތްތަކުގައި ކަމަށާއި އެގޮތުން ގައުމުން ބޭރުގައި ސަޕޯޓަރުންނާ ވަކިން މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހުމުން ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ވާސިލުވާން އުނދަގޫވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ގައުމުގައި އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ޖެހުމަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން މި މުބާރާތައް ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ކައިރީ އަބަދުވެސް ކުޅުންތެރިން ބުނާނެ ސަޕޯޓަރުން ނެތުމަކީ ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކުން ކާމިޔާބު ހޯދަން އުނދަގޫ ކަމެކޭ. މާލޭގައި މި މުބާރާތް ބާއްވާއިރު ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީ ކުޅެން ޖެހުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކޭ. އަޅުގަނޑު އެދެން ވީހާވެސް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން މިފަހަރު ޓީމަށް ތަރުހީބު ދިނުމަށް އެތަން ފުރާލަން. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަރު،" ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަތީފް ވިދާޅުވީ ވޮލީގެ މިހާރުގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަކީ ވަރަށް ހިންގުންތެރި ބޭފުޅުން ކަމަށާއި އެގޮތުން އެފަރާތްތަކުން ވޮލީ އަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި މިފަހަރު ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެން ބައިވެރިވަނީ ނޭޕާލާއި ތުރުކުމަނިސްތާން އަދި ކިރިގިސްތާނެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މާލޭގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރޭ ކޯޓުގަ އެވެ. މިއީ މިފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް