ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
މަގޭ ރިޕޯޓް

ރައީސް ޔާމީންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ!

  • ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ކަންކުރެއްވީ ގައުމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މުށުތެރެއަށް ލައްވައިގެން
  • އަދިވެސް ވިދާޅުވަނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކުރެއްވޭ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 30 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 17:29 | 8,081

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް - ރައީސް އޮފީސް

މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. އެއްޗެއްގައި ހުރި ފޮނި މީރުކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރެވޭނީ އެއެއްޗެއް އަތުން ބީވެގެން ދިޔުމުން ކަމަށެވެ. މިހަގީގަތް ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް މިހާރު އެނގޭނީ އިދިކޮޅުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި އިރު މަދުވީ ކޮން އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ މަޖިލިހާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ދެން މިހެން ދަންނަވާކަށް ނެތެވެ. މި ގައުމާއި ދައުލަތް އޮތީ އޭރު ރައީސްއަކަށް ހުންނެވި ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފައިންޕުޅު ދަށުގައެވެ. އަރިހުގައި ތިބި އެންމެން ތިބީ އެމަނިކުފާނު ޖެހިހާ ބެރަކަށް ނަށައިގެން، އެޅިހާ އަނދުނެއް އަޅައިގެން ކައިރީގައި އަތް ޖަހާ ސަނާ ކިޔާށެވެ. ރޯ މާ ދުވާލު މިއީ ރޭގަނޑޭ ބުންޏަސް ގަބޫލުކުރާ ހިސާބުގައެވެ. އެމަނިކުފާނާއި އެމަނިކުފާނަށް ތާއިދުކުރި ރައްޔިތުންނާއި، ހުރިހާ މޮޅެއް ހޯދައިގެން ތިއްބެވި ގާތް ބޭފުޅުން އުޅުއްވީ ރައީސް ޔާމީން ބިނާކުރެއްވި ހިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ތެދުކެވެ. ރައީސް ޔާމީނަކީ މިރާއްޖޭގެ ދިގު ތާރީހުގައި ވެސް ނުދެކޭހާ ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވި ރައީސްއެކެވެ. ބޮޑެތި މާސިންގާ ޓަވަރުތަކާއި ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރާ ބްރިޖަކާއި، ލޮނުގަނޑު ހުސްކޮށް ހިއްކި ބިންތަކާއި އެތަން މިތަނުގައި އެޅި އެއަރޕޯޓުތަކެވެ. ހުސް ތަރައްގީއެވެ. ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ތަރައްގީއެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހައްތަހާވެސް ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް ނޫންތޯއެވެ؟

އެކަމަކު އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ދެއްކީ އެހެން މަންޒަރެކެވެ. އިންތިހާބުގައި އޭރު އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން މުޅި ރާއްޖެ "ފަތަހަ" ކުރިއެވެ. އޭރު ރައީސް ޔާމީން އަރިހުގައި ތިއްބެވި "ހައިބަތު ބޮޑު" ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ޖެހި މޮޅު ހިސާބުތައް މުގުރާލުމަށް ފަހުގައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި މަންޒަރާ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދިމަލެއް ނުވިއެވެ. އެކަމާ ހިތްނުތަނަވެސްވަޑައިގެންނެވި ވަރުން އަދިވެސް އެވާހަކަތައް ދެއްކެވުން ހުއްޓާ ނުލެވިގެން މިއުޅުއްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ހަމަ އެހިޔާލީ ދުނިޔޭގައި އުޅުއްވާތީތޯ އެވެ.

އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު އެމަނިކުފާނާއި އެކު އޭރު ތިއްބެވި ބައިވެރިންނާ އެކު ރައީސް ޔާމީން އަވަސްވެވަޑައިގެންނެވީ އިންތިހާބު ބާތިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމެވެ. ރައީސް ޔާމީންއާއި ބައިވެރިން ދެއްކެވީ ފާހަގަ ފުންމާ ވާހަކައާއި، އަނގޮޓީތަކާއި ޖާދުވީ ދެލީގެ ގަލަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެއްކަލަ ހިޔާލީ ދުނިޔޭގައި ހަގީގަތަށް ހަދައިގެން އުޅުނު ވާހަކަތަކެވެ. މާތް ﷲގެ ހެޔޮ ރަހުމަތްޕުޅުން، ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ފައިންޕުޅު ދަށުގައި އޮތް ކޯޓުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުނެވެ. އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ދެމެއްހެއްޓީއެވެ.

އެހިސާބުންވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެއިން ނިކުމެވަޑައިނުގެން އެމަނިކުފާނާއި އަރިހުގައި ބާކީތިބި "ފަހުލަވާނުން" ގޯސްކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނު ނޫން ދެންތިބިހާ އެންމެނެވެ. ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ވެސް އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވީ ހަމަ އެމަނިކުފާނެވެ. އަދިވެސް ހަޖަމުވެވަޑައިނުގެން ކޮންމެވެސް މަންސައެއްގެ މަތީގައި ލިބޭ ކުޑަވަގުތުކޮޅުގައި ވެސް ދައްކަވަނީ ހަމަ އެވާހަކަތަކެވެ.

ހަނދާނަށް އަންނަނީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރ. ދުވާފަރުގައި މަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެކެވެ. ސަލާމް ކުރައްވަން އައި ސަފުތައް ދިގުވެގެން، އެސަފުތަކުގެ ކޮޅު ނުފެންނަ ވާހަކައެވެ. ސައިފޮދު ހިއްޕަވަން ވަޑައިގެންނެވި އިރުވެސް، ސައިފޮދު ހިއްވަޕައިގެން ނިކުމެ ވަޑައިގެންނެވި އިރުވެސް ސަފުތައް ހުސްނުވާ ވާހަކައެވެ. އެހެރަ ދިގު ސަފުތައް ނެރެގެން ވެސް އެމަނިކުފާނަށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ކުރި ލިބުނީ އެންމެ 12 ވޯޓުގެ ތަފާތުންނެވެ. ސަފުތަކަކީ ވެސް އެހިޔާލީ ދުނިޔޭގައި ދަމާލީ ސަފުތަކެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގައެއް ނެތްތޯއެވެ؟

ރައީސް ޔާމީންއެވެ. މަނިކުފާނު ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިނުގެންނެވީ ރައްޔިތުންނަށް އެތަރައްގީ ނުފެނިގެންނެއް ނޫނެވެ. ނޫނީ އެކަންކަން ރައްޔިތުން ބޭނުންނުވާތީ އެއްވެސް ނޫނެވެ. ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތީމަ އެއްވެސް ނޫނެވެ. ހަގީގަތުގައި މަނިކުފާނަށް ވެރިކަން ދިފާއު ނުކުރެވުނީ ކުރި އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެއްވެސް އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތީމައެވެ. މުލަށްދަނޑީގެ ބާރުން ވެރިކަންކުރާ ވެރިޔެއްގެ ކުރިމަތީގައި ކުޑަކަކޫ ޖަހައިގެން ތިބެން ރައްޔިތުން ބޭނުންނުވީމައެވެ. ހުރިހާވެސް މައްސަލައަކީ އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނާ ދުރު ހިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައި އުޅުއްވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.