ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - ފުޅަނދު ބުރު

ފުޅަނދު ބުރުތަކާއެކު ކުޑަކުދިންނަށް އުފާވެރިކަން

  • ފުޅަނދު ބުރުތައް ބާއްވާފައިވަނީ ދެ އަހަރުގެ މެދު ކެނޑުކަމަށް ފަހު
  • އެ ހަރަކާތް ބެލުމަށްޓަކައި ދިޔަ އާންމުން ނުހަނު ގިނަ
  • ކުޑަކުދިންނަށް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 28 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 08:49 4,411

ފުޅަނދު ބުރުތައް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރަށްތަކުގައި އީދު އަދި މިނިވަން ދުވަހުގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ބާއްވާ ގޮތަށް މާލެސިޓީގައި ބޭއްވުމަކީ ދަތިކަމެކެވެ. އެއީ ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ގިނަވެފައި، މަގުމަތީގައި އޮންނަ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުންނެވެ. މި ދަތިކަން ހައްލުކޮށް ދުވަހުގެ އުފާވެރިކަން އިތުރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މާލެސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެ ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ވަގުތަކީ އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާ ގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކަނޑައަޅައެވެ. މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގައި ވެސް ސަރުކާރުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެފަދައިންނެވެ.

ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ރާއްޖޭގައި މިނިވަން ދުވަސް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ފުޅަނދު ބުރުތައް ނުބާއްވައެވެ. ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި ސަރުކާރުން ފުޅަނދު ބުރުތައް ބާއްވަން ނިންމުމުން އާންމުންގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

މިނިވަން ދުވަހު ހަމަގައިމު ވެސް ކުޑަކުދިން އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާނެ ވަގުތަކީ "ބޭން" ބަލަންދާން ލިބޭނެ ވަގުތާއި ފުޅަނދު ބުރުތައް ބަލާލައި އެ އުޅަނދުތަކުން ބަހާ "މެޓާ" ތަކާއި ހަދިޔާތައް ލިބޭ ވަގުތަށެވެ. މާލޭ ސިޓީގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުޅަނދު ބުރުތައް ބެލުމަށްޓަކައި މަގުތަކަށް ނިކުތް އާއިލާތައް އިންތިހާއެވެ. ކުޑަކުދިން ޒީނަތްތެރިކޮށްގެން، މަގުތަކަށް ވަނީ ނިކުމެފައެވެ. އަދި ބައެއް ބެލެނިވެރިން ކުޑަ ކުދިން ކޮނޑުމައްޗަށް އެ ކުދިންނަށް ފުޅަނދުތައް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ. ފުޅަނދުތަކުން ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު ޖަޒީރާވަންތައް ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދީފައިވާއިރު އަނެއްބައި އުޅަނދުތަކުން ވަނީ ކާޓޫން ކެރެކްޓާޒް އާއި ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް ދައްކާލާފައެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް އެކާޓޫން ކެރެކްޓާޒްތައް ފެނުމުން އުފަލުން އެ މީހުންނަށް ގޮވާ ހަދައެވެ. އަދި ސަލާމް ކުރުމަށްޓަކައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ވެސް މި ފުޅަނދު ބުރުގެ މަންޒަރުތައް ވަރަށް ކައިރިން ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑު އެ ހަރަކާތް ކަވަރު ކުރަން ދިޔުމުންނެވެ. އަޅުގަނޑު ވެސް މި ހަރަކާތް ކަވަރު ކުރަން ދިޔައީ އިންތިހާއަށް ނަލަ ހެދިލާ ދިވެހިންގެ ފަހުރުކަމުގައިވާ "ދިވެހިލިބާސް" ލައިގެންނެވެ. މަގުމަތީގައި މި ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރުމަށް އުޅުނުއިރު އަޅުގަނޑު ފެނުމުން ކުޑަކުއްޖަކު އޭނަގެ މަންމަ އަށް ގޮވުމަށްފަހު "މަންމާ އެ ދަނީ އާމިނާބީ" އޭ ބުނި އަޑު އެހީމެވެ. އެހެން އިވުމާއެކު އަޅުގަނޑު އެ ދިމާލަށް ބަލާލީމެވެ. ބަލާލުމަށް ފަހު ކުއްޖާއަށް ޓާޓާ ކިޔާލާ ހީލީމެވެ. އެ ކުއްޖާ ވެސް ބަދަލުގައި ޓާޓާ ކިޔާ އަނެއްކާ ވެސް "އެއީ އާމިނާބީ" ކިޔާ ދެ ތިން ފަހަރަށް ތަކުރާރު ކޮށްލިއެވެ. މިނިވަން ދުވަހުގެ މި ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެ ކުއްޖާގެ މޫނަށް ވެސް އިތުރު ހިނުތުވުމެއް ގެނުވާ، އެ ކުއްޖާގެ ގެއަށް އެ ދިޔައީ "އާމިނާބީ" ފެނުނު ކަމުގެ ފޮނި އުންމީދާއެކުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ދެކެން ބޭނުންވަނީ ވެސް ރާއްޖެއިން މިފަދަ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެކެވެ. އާއިލާތައް އެކީގައި ކުޑަކުދިން މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެންމެންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުން އާލާވެ ބަދަހިވެގެންދާ މަންޒަރެވެ. ހަމަގައިމު ވެސް މި ފުޅަނދު ބުރުން ކުޑަކުދިންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން އިންތިހާއަށް ގެނުވައިފިކަން ޔަޤީނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް