އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - މީރާ

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް 8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

  • މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ އާމްދަނީ އަށް ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު 15.4 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފަ
  • ޖޫން މަހު ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބިފައިވަނީ ގުޑްސް އެންޑް ސާރިވިސަސް ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން ނެގޭ ކުލިން

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 27 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 19:13 3,639

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް 8.80 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައިފިއެވެ.

މީރާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ އާމްދަނީއަށް ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު 15.4 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ. ޖޫން މަހު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވަނީ 1.49 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ.

ޖޫން މަހު ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބިފައިވަނީ ގުޑްސް އެންޑް ސާރިވިސަސް ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން ނެގޭ ކުލިންނެވެ.

އެއަރޕޯޓް ފީގެ ގޮތުގައި ޖޫން މަހު ދައުލަތަށް 49،770،496 (ސާޅީސް ނުވަ މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ) ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި ވާއިރު ބިޒްނަސް ޕާމިޓްގެ ގޮތުގައި 2,127,358 (ދެ މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ހަތާވީސް ހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް) ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

މި އަހަރުގެ މޭ މަހުު އެއަރޕޯޓް ސާރވިސް ޗަރޖް އިން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު ޖޫން މަހުގެ އާމްދަނީ ވަނީ ދަށަަށް ގޮސްފައެވެ.

މޭ މަހު ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 20,097,055 (ވިހި މިލިއަން ނުވަދިހަ ހަތް ހާސް ފަންސާސް ފަސް) ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު ޖޫން މަހު ވަނީ 157,519,105 (އެއްސަތޭކް ފަންސާސް ހަތް މިލިއަން ފައްސަތޭކަ ނަވާރަ ހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސް) ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގައެވެ. އެ މަހު ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]je.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް