ބުރާސްފަތި 20 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 7
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 26
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - ބިލްތައް ނުލިބި ޚިދުމަތް ކަނޑާލުން

ބިލްތައް ހަވާލުކޮށްދިނުމަކީ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ޒިންމާއެއްތަ؟

  • ބިލް ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ނުލިބި ގެއްލޭ މައްސަލަ ބޮޑު
  • ބިލް ނުލިބި ރެޑް ނޯޓިސްއާއެކު ބިލް އާދޭ، ބައެއް ހާލަތުގައި ޚިދުމަތް ކަނޑާލާ
  • މިމައްސަލަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅާފައި ނުވޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 26 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 15:04 2,675

މާލެ ސިޓީ - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ބުރަ މަސައްކަތުގައި ޑިއުޓީގައި އުޅުމަށްފަހު ދިޔައީ ގެއަށެވެ. ވެފައި ހުރި ވަރުބަލިކަމަށް އިތުރު ވަރުބަލިކަމެއް ލިބިގެންދިޔައީ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ދިރިއުޅޭތީ ސިޑިން އެއަރަންޖެހޭ އެރުމަށްށެވެ. ނަމަވެސް އެނޫން ގޮތެއް ނެތްތާއެވެ. ހިތްވަރުކޮށްލާފައި އެރިއިރު އެޕާޓްމެންޓްގައި ކަރަންޓެއް ނެތެއެވެ. ނަމަވެސް ކަރަންޓް ނެތީ ހަމައެކަނި އެޕާޓްމެންޓްގައެވެ. ވީގޮތް ބެލުމަށް ދިޔައިރު ގްރައުންޑް ފްލޯރ ކަރަންޓު މީޓަރު ބޯޑުގައި ސްޓްލްކޯއިން ހުރީ ތަޅު އަޅުވާފައެވެ. ރުޅިވެރިކަމާއެކު މިވާހަކަ ހިއްސާކުރީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގައި އުޅެމުން އަންނަ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެވެ.

މިޒުވާނާ ކިޔާދިން ގޮތުގައި އެޕާޓްމެންޓު ކަރަންޓު ކަނޑާލީ އެއްމަހުގެ ބިލް ނުދައްކާ އޯވަރ ޑިއުވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ކަރަންޓު ބިލް އެގެއަށް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އެގެގާއި ދިރިއުޅޭ އެހެން މީހަކަށް ވެސް ކަރަންޓު ބިލް ނުފެންނަކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ދިނެއެވެ. ކަރަންޓު ބިލް ނުލިބި ބިލެއް އޯވަރޑިއުވެގެން ކަރަންޓު ބޯޑުގައި ތަޅު އެޅުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއްތާއެވެ.

މިމައްސަލާގައި އުފެދުނު ޝައުގުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށް އެކުވެރިޔާއާއެކު އެގެއަށް ގޮސް އެގޭގެ އެހެން އެޕާޓްމެންޓްތަކުގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކާލީމެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެނގުނީ ކަރަންޓު ބިލު ނުލިބެނީ ހަމައެކަނި އެކުވެރިޔާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެޕާޓްމެންޓައް ނޫން ކަމަށާއި، ބިލް ނުލިބި ބިލް ނުދެއްކިގެން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ ވެސް އެޕާޓްމެންޓުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.

ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ކަރަންޓު ބިލް ލިބެނީ ހަމައެކަނި ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓަށް އެކަންޏެވެ. އެޕާޓްމެންޓްގެ ތަޅުގައި ހުރިހާ ފްލޯރތަކެއް ބިލްތައް ހުންނަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އެމީހަކު ނަގަންޏާ ނަގަންވީއެވެ. ބައެއް މަސްތަކުގައި ބިލްތައް ގެއްލިގެން ވެސް އުޅޭ ކަމަށް އެމީހާ ބުންޏެވެ.

ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި ދިއުޅެމުން އަންނަ ދައްތައަކު ކިޔާދިން ގޮތުގައި ބިލްތައް ލިބުމުން އޭނާ ބޭރުގެ ދޮރުތަޅުގައި އަޅުވައި، މަސް ނިމިގެންދާއިރު ވެސް ބައެއް މީހުން ބިލްތައް ނުނަގާ ކަމަށް އެދައްތަ ފާހަގަކުރިއެވެ. ގެއަށް ވަދެ ހަދާ މީހުން ގާތު ބިލް ނެގުމަށް ބުނާ ކަމަށާއި، ބައެއް ފަހަރު ބިލްތައް އެއެޕާޓްމެންޓްތަކަށް ގެންގޮސްދޭ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

އަބަދު ވެސް ހުރިހާ ބިލްތަކެއް ގެންނަނީ މިފްލޯއަށް. ގްރައުންޑްވީމަ ކަންނެންގެ މިހެންވަނީ. ދެން ދީފަ ދާނެ. ބައެއް ފަހަރު ދޮރުދަށުން ބިލްތައް ހުންނާނެ ގޭއެތެރެއަށް ފޮނުވާފަ ވެސް ހުރޭ. އެކަމަކު ގިނަ ބިލްތަކެއް ދޭއިރު ވެސް އެނގޭނެ ދޯ. ދެން އެބިލްތައް ބައެއް ފަހަރު ގެންގޮސްދެން. އެހެން ނޫނީ ބޭރު ދޮރުގައި، ނޫނީ ސިޑި ކައިރީގައި ބަހައްޓަނީ. ބައެއް މީހުން ނަގާނެ. ބައެއް ބިލްތައް ހުންނާނެ ނުނަގާ ވެސް.

~ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި އަންހެން ކުއްޖާ

ކަރަންޓު ބިލެއް ގްރައުންޑް ފްލޯ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓްގެ ބޭރުފާރުގައި

ބިލްތައް އެޕާޓްމެންޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ޒިންމާއަކަށް މިއޮތީވެފައިތާއެވެ. މިމައްސަލާގައި މާލޭގައި އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެނގުނީ މިއީ ހަމައެކަނި އެގެއަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ނޫންކަމެވެ.

އެހެން މީހަކު ކިޔާދިން ގޮތުގައި ކަރަންޓު ބިލްތަކާއި ފެންބިލްތައް ދޫކޮށްލަނީ ގްރަންޑު ފްލޯރގައި ހުންނަ ކަރަންޓު ބޯޑުގެ މައްޗަށެވެ. ބޯޑުގެ ދޭތެއަށް ބައެއް ފަހަރު ޖަހާފައި ހުންނަ ކަމަށާއި، ބައެއް ފަހަރު އެތަނުން ބިލް ގެއްލޭ ކަމާއި، ބިލް ނުފެނިގެން ސްޓެލްކޯއަށް ގޮސް ބިލް ދެއްކި ފަހަރު މަދު ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ބިލް ނުލިބި ބިލް ނުދެއްކިގެން ޖޫރިމަނާއާއެކު އަންނަ ބިލަށް ފައިސާދެއްކި ފަހަރުތައް މަދުނުވާނެކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ކަރަންޓު ބިލްތަކާއި، ފެންބިލްތަކެއް

މިޒުވާނާ ކިޔާދިން ގޮތުގައި ކަރަންޓު ބިލްގެ އިތުރުން ފެން ބިލަށް ވެސް މިހެން ދިމާވާ ފަހަރު މަދެއް ނޫނެއެވެ. ކަރަންޓު ބިލާ ހިލާފަށް ފެން ބިލްއަކީ ކުޑަ ކަރުދާސްކޮޅެއްކަމުން ގިނައިން ގެއްލެއެވެ.

އަބަދުވެސް ބިލް ދައްކަނީ އޮންލައިންކޮށް. ދެން ބިލް ނުލިބިގެން ހުންނާނެ ގްރައުންޑް ފްލޯ މީހުން ގާތު އަހާފަ ވެސް. އެގޮތަށް ބިލްތައް ބޯޑު މައްޗަށް ދޫކޮށްލާފަ ދިޔާމަ އެގޮތް މިގޮތް ވާނީ. ދެން އެތަނަށް ގޮސް ބިލް ދައްކަނީ. އެހެން ވަނީ ހަމައެކަނި ކަރަންޓު ބިލަކަށް ނޫން. ފެންބިލަށް ވެސް އެހެންވޭ. ފެން ބިލްގެ ކަރުދާސް އެހާ ކުޑަ.

~ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި އަންހެން ކުއްޖާ

ކަރަންޓު ބިލާ ފެން ބިލް އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭ ގޮތް ހެދީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ. ބޮޑު ކިޔުގައި ޖެހި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ބޭކާރުވާތީއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ބިލްތައް ދެކޭ ގޮތް މަގުފަހިވުމުން އެތަނަށް ގޮސް ބިލް ދައްކާ ފަރާތްތައް އިންތިހާއަށް މަދެއެވެ. މިލުއި ފަސޭހައާއެކު މިއޮތީ ބިލްތައް ގެއްލޭ މައްސަލަ ފެންމަތިފައެވެ. ބިލްތައް އެހެން ފްލޯރ ތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ގްރަންޑް ފްލޯރގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއްގެ ޒިންމާއަކަށްވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ގިނަ ބިލްތަކެއް ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިދާއިރު ސްޓެލްކޯގެ އޮފިސަރަށް ވެސް އެމްޑަބްލިޔުއެސް އޮފިސަރަށް ވެސް މިކަންތައް ކުރެވެނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން އެނގޭނެއެވެ. އެޕާޓްމެންޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ބިލް ހަވާލުކޮށްދިނުމަކީ އެމީހުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މިފަދަ ޝަކުވާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސްޓެލްކޯގައި ކޮންޕްލެއިން ޑެސްކެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް ހިނގި ގޮތް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ބިލްތައް ނުލިބި ގެއްލޭ މައްސަލާގައި ދެފަރާތުގެ ވެސް އިހުމާލު އެބައޮތެވެ. އެމަހެއްގައި ބިލް ނުލިބޭނަމަ އެކަން އެމުއައްސަސާއެއް ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ޒިންމާއެކެވެ. ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ ހުރިހާ ބިލެއް ހަވާލުކުރާއިރު، އެވަގުތު އެބިލްތަކާ ހަވާލުނުވުމުގެ އިހުތިޔާރު ވެސް ލިބެއެވެ. އަދި އެކަން އެއޮފިސަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުން ވެސް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޓްލެކްކޯއާ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބިލްތައް ހަވާލުކުރާ އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ވެސް ކުރަންޖެއެވެ. ސިޑިން އެރުމަކީ ބުރަ މަސައްކަތަކަށް ވާއިރު، މިނޫން ގޮތަށް މިއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް