އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ދިރާގު ހިދުމަތްތައް

ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ދަތިވަނީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރާތީ: ދިރާގު

  • ރީލޯޑް އަދި ރީޗަރޖް އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި ދަތިކާއި ކުރިމަތިވާނެ
  • މޮބައިލް އެޑް އޮންސް އަދި މޮބައިލް ޕެކޭޖް ބަދަލުކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާނެ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 25 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 17:52 4,193

ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް - ދިރާގު

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިތަކައި ދިމާވަނީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ދާތީ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މި އަޕްގްރޭޑް މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ގިނަ ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ އަދި ގިނަ މަރުހަލާތަކަކަށް ބެހިގެންދާނެ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މެދުކެނޑިދާނެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް:

  • ރީލޯޑް އަދި ރީޗަރޖް އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް
  • މޮބައިލް އެޑް އޮންސް އަދި މޮބައިލް ޕެކޭޖް ބަދަލުކުރުން
  • ދިރާގު ވެބްސައިޓްގައިވާ "މައި އެކައުންޓް" އަދި ދިރާގު މޮބައިލް އެޕް
  • މަމެން މޯބައިލް އެޕް (ބިލްޑް އަދި ޓޭކްބެކް ފީޗަރ)
  • ދިރާގު ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ސެންޓަރ ތައް އަދި ދިރާގު ޕާރޓްނާޝޮޕް ތަކުން އައު މޮބައިލް ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި މޮބައިލް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުން
  • މޮބައިލް ނަންބަރ ޕޯރޓަބިލިޓީ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ، އެސް. އެމް. އެސް އަދި ވޮއިސް ކޯލްގެ ޚިދުމަތައް ބޭނުން ކުރެވެނޭ ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ވަގުތުތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބައެއް ޚިދުމަތްތަށް ބޭނުން ކުރުމުގައި ތަދިތަކަކާއި ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ މައި ޚިދުމަތްތަކަށް ވީހާވެސް ބުރޫ ނާރާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން" ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން ވަނީ މަޢާފަށް އެދިފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޖިނިއަރުންނާއި ޓެކްނިކަލް ޓީމުތަކުން ދަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން" ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް