އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މީރާ ބޯޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަދަނީ

  • ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ތަމްސީލު ކުރާނެ މީހަކު މީރާ ބޯޑަށް
  • މީރާ ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ ހަތް މެމްބަރުން
  • ޓެކްސްގެ 30 ޕަސެންޓް ދެއްކުމަށްފަހު، ޓެކްސް އެޕީލް ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 24 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 21:52 | 3,844

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެޓަރނީ ޖެނަރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބިލެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ބުދަ ދުވަހު ފޮނުވައިފިއެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޖަވާބުދާރީކުރުވޭނެ ގޮތް ހެދުން ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ އުސޫލުތައް މިހާރަށްވުރެ ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ވެސް އެ އިސްލާހުގެ މަގުސަދެއް ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅީ އިޞްލާޙުގައި މީރާ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މިހާރު ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މީރާ ބޯޑުގައި ހިމެނޭނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން އައްޔަން ކުރާ ޖުމްލަ ހަތް މެމްބަރުންނެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާ، ނުވަތަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް މީރާގެ ބޯޑުގައި މިހާރު ހިމެނިފައިނުވާތީ، އެފަދަ ފަރާތެއް އެ ބޯޑުގައި ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތެއް މިހާރު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނުތަކުން އުފައްދާ އެފަދަ އެހެން މަޤާމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، އެ ދެ މަޤާމުގެވެސް މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން އިސްލާހުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އާއި، މީރާގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ބަޔާން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުގައި ބާރު އަޅާފައިވެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވެސް އެ އިސްލާހުގައި ބާރު އަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މީރާގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ނިންމުމަކަށް އިޢުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮތް ނަމަވެސް، އެފަދަ ނިންމުމަކާމެދު މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައި ނުވާތީ، އޭގެ ސަބަބުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނުގައި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމަން ލާޒިމު ކުރަން ވެސް އިސްލާހުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

އެ އިސްލާހުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު މީރާއިން ހިސާބުކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާ ޢަދަދާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ޢަދަދު އެކުގައި ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމަށްފަހު މެނުވީ، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަނޭޅޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިޢުތިރާޒުކުރާ ޢަދަދުގެ %30 ދެއްކުމަށްފަހު ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލު ކުރުމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މިހާރު ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން، ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކަށް ޓެކްސް ރޫލިންގ މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުގެނެވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭޖީ އޮފީހުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޓެކްސް ރޫލިންގ މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ ކޮބައިކަން ޢާންމުންނަށް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ޓެކްސް ރޫލިންގތަކަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ނެރެވޭ ރޫލިންގތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އެފަދަ ރޫލިންގތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ޤާނޫނުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ބަޔާން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.