ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

ވިލުފުށީ 100 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން 64 ޔުނިޓްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ: އާތިފާ

  • 32 ގޭގެ ފުރާޅުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއި ކަމަށް
  • 36 ގޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށް
  • ގެތަކުގެ ފަރުމާއަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ، އެކަމަށް ހޭދަވާނެ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 10:09 2,359

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އާރބަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާތިފާ ޝަކޫރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި - މަޖިލިސް

ތ. ވިލުފުށީގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ 100 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން 64 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ކޮންކްރީޓް (ސްޓްރަކްޗަރ) މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އާރބަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާތިފާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އާތިފާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވިލިފުށީގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި ގުޅޭ ގޮތުން، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް، އެ ކަމަނާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެންނެވުނު ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 100 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން 64 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 32 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ފުރާޅުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. ބާކީ ހުރި 36 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ވިލުފުށީ ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ފަރުމާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް ހުރުމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވިދާނެތޯ، މެމްބަރު އަފީފް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވިލުފުށީ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ފަރުމާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ، ސަރުކާރުގެ އެހެން ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތަކުގައިވެސް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފަރުމާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފަރުމާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ވިލިފުށީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ވަގުތު ފަރުމާއަށް ބަދަލުގެނައުމަކީ އެކަމަށް ހޭދަވެގެންދާނެ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ފަރުމާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ހުރިނަމަ ނުވަތަ ފަރުމާ ބަދަލުކުރަން އެދޭނަމަ ކުރިއަށް ހުރި ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތަކުގައި ފަރުމާ އަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އާތިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ އާތިފާ ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން 450 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް، ސަރުކާރު ބަދަލުވިއިރު ނުފެށި ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ފަށާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައްވެސް އާ ސަރުކާރުން ހަވާލުވިއިރު ހުރީ އެއްވެސް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ވިރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށެވެ. އެފަދަ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން، މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް 127 މިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް