އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

އެކައުންޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޔާމީން ޝަރީއަތުގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވައިފި

  • ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ހުރީ ހަމައެކަނި އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި ޑޮލަރު އެކަނި
  • އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 250 ޑޮލަރު
  • ޔާމީން އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވަނީ 07 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައި

ކ. މާލެ | 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 18:56 | 73,213

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެސްއޯއެފްއިން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި އިރު ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓުގައި ތިން، ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޔާމީން އިތުރުފުޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު އޮތް ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެސްއޯއެފްގެ ފައިސާ ޖަމާވިއިރު ވެސް އެކައުންޓުގައި ތިން ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓުގައި އޮތީކީ ހުރީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ނޫން. އޭރު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓުގައި އެ އެކައުންޓުގައި ތިން ހަތަރު މިލިޔަން ޑޮލަރު އެބަހުރި

~ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން އެގޮތަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެންޓިކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން (އޭސީސީ)އިން އާންމު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެކައުންޓު ހުޅުވާފައި ވަނީ އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ 6 ދުވަސް ކުރިންކަން ވަނީ ހާމަ ވެފައެވެ.

އޭސީސީއިން އާންމު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 250 ޑޮލަރު ފިޔަވައި ދެން އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ އެސްއޯއެފުން ޖަމާކޮށްފައިވާ އެއްމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެކަންޏެވެ.

އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާ ކޮށްފައިވަނީ ޗެކު މެދުވެރިކޮށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިންނެވެ. އެގޮތުން އޮކްޓޯބަރު، 13، 2015 ގައި 500،000 ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމަށް ފަހު އޮކްޓޯބަރު، 15، 2015 ގައި ވެސް 500،000 ޑޮލަރު ވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވަނީ 07 އޮކްޓޫބަރު 2015 ގައެވެ.

އޭގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހުޅުވާފައިވާ އެ ކައުންޓަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޖަމާވެފައި ނުވާކަން އޭސީސީއިން ޔަގީން ކޮށްދެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު އޮތް ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެސްއޯއެފްގެ ފައިސާ ޖަމާވިކަން އެމަނިކުފާނަށް އެކަން ބޭންކުން ވެސް އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާާނުގެ އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާވެފައިވާކަން އެނގިލެއްވީ އޭސީސީގެ އޭރުގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވި ހަސަން ލުތުފީ އެމަނިކުފާނަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ފޯނުން ގުޅުއްވާ ވިދާޅުވުމުން ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދިލެއްވި ކަމަށާއި މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް އެފައިސާ ހަވާލު ކުރުމަށް އެއްވެސް ތަހުގީގީ އިދާރާއަކުން ބުނެފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭސީސީގެ ތަހުގީގަށް ފަހު އެމަނިކުފާނާއި އެކޮމިޝަނާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި އެ އެއް މިލިއަނަށްވާ ފައިސާ ބެހެއްޓި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.އެ ފައިސާ އަކީ އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި ފައިސާ ނޫން ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ އެ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އޭގެ ފަހުން ވަނީ އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮންނަ ރައީސް ޔާމީންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެކައުންޓަކަށް ޓްރާންސްފާކޮށްފަ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ރައީސް ޔާމީން ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި ފައިސާ ނޫން ކަމަށާއި އެ ކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި މޫސާ ޒަމީރުގެ އެކައުންޓުން އެމަނިކުފާނުގެ ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރީ ރައީސް ޔާމީންގެ ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަކުންނެވެ.

އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް ޝަރީއަތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެސްކްރޯ އެކައުންޓް ހުޅުވީ އެމަނިކުފާނު އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން ކަމަށާއި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އިސްލާމިކް ބޭންކް އެކައުންޓުން ނޫން އެހެން އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރަން ޖެހުނީ ޝައްކު ކުރެވޭ ފައިސާތައް އަތްޕުޅުގައި ނުބަހައްޓަވަން ވެގެންކަަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ނޫންތޯ އެފައިސާ ޖަމާ ނުކުރެވޭނެ ސަބަބު. އެ ފައިސާ އެ ހަވާލާދެއްވަނީ އެސްއޯއެފްގެ ޗެކަށް. އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފްގެ ޗެކް ވަނުމަށް ފަހު އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަސްޓަމަރަކަށް އެޗެކް ހޯދައިގެން ޖަމާކުރެވޭނެ ގޮތެއް. އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓުން ޗެކެއް ދެވިދާނެ. އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ގޮތަށް އިސްލާމިކް ބޭންކް އެކައުންޓުން އެ ފައިސާ ދޭން އަޅުގަނޑުގެ ޒަމީރު ގަބޫލު ނުކުރަނީ އެއީ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ފައިސާ އެކުލެވޭ އެކައުންޓަކަށް ވާތީ އެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ދޫކޮށްފި ކަމުގައި ވަންޏާ އެފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލަން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބެލެވިދާނެ.

~ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ދެއްވި ޕްރެސް އެއްގައި ޔާމީން ވިދާޅުވީ ލޯންޗުކޮޅުގައި ހިނގި ހާދިސާއަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު ފައިސާއެއް ބޭނުންފުޅުވެގެން އަދީބު ގާތު އެދުމުން، އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ފައިސާއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި ކަމަށް އަދީބް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އެސްއޯއެފުން އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް ލާރިއެއް ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ އެސްއޯއެފުން އެމަނިކުފާނަށް ލިބުނު ލާރިއެއްކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ޝަރީއަތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެސްއޯއެފްއަކީ އެމަނިކުފާނު ދަންނަ ބައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.