ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

ރައީސް ޔާމިންގެ ދިފާއުގައި ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ހަމަ ނެތީތޯ؟

  • ދިފާއުގައި ހުށައެޅި ފަސްކަންތައް ވެސް ޝަރީއަތުން ބަލައިގެންފައެއް ނުވޭ
  • ރައީސް ޔާމިން ވެސް ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
  • ވަކީލުންގެ ގާބިިލްކަމާއި މެދު މީހުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 17:57 22,238

ރައީސް ޔާމިން ކޯޓުގައި އޮތް ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުވާން ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެން ވަގުތު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މުޅި ގައުމު އިންތިޒާރު ކޮށްގެން ތިބި "ބޮޑު" ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ދިޔައިރު، ރައީސް ޔާމިންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ދިފާއުގައި ހުށައެޅި އެއްވެސް ކަމެއް ޝަރީއަތުން ބަލައިގަނެފައެއް ނުވެއެވެ. ދިފާއުން ހުށައެޅި ހުރިހާ ކަމެއް މައްސަލަ ބައްލަވަން ހުންނެވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމެވި އިރު، ދިފާއީ ވަކީލުން ދެއްކި ވާހަކައިގެ އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތްކަން އަޑުއެހުން ދުރާގާތުން ބަލަން ތިބި އެންމެނަށް ވެސް ފަހުމްވާނެއެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ ފަސްކަމެއް ހުށައެޅި އިރު އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ބަލައިނުގަންނަން ގާޒީ ނިންމަވަން ފެށުމުން، ޙުދު ރައީސް ޔާމީން ވެސް އަމިއްލަފުޅު ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފެއްޓެވިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ތިން ވަކީލުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ޓީމެއް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު، އެއިން ބޭފުޅަކަށް ކުޑަމިނުން ދައުވާ ވެސް ސާފުވާ ވަރެއް ނުވިއެވެ. ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮބައިކަމެއް ފައިސާއަކީ ކޮބައިކަމެއް ވެސް ނޭނގުނެވެ. ތަންކޮޅެއް ތިލަކޮށް ދަންނަވާނަމަ މައްސަލައިގެ ވާނުވާއެއް ހަމައެއްގޮތަކަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.

ސުވާލަކީ މިއީ ދިފާއުގެ ނާގާބިލިއްޔަތު ކަމުން ވީކަމެއްތޯ ނުވަތަ ގެންގުޅުނު މޮޅު އުކުޅެއްތޯއެވެ؟ ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އުކުޅެއް ނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ނުކުރިއެވެ. ދެއްކޭ ވާހަކަ ވެސް އޮޅިވަޑައިގަންނަވާ ހިސާބަށް ގޮސް ވަކީލުންގެ ވާހަކަތަކަށް ހަޖޫ ޖަހަމުން އެތައް ބަޔަކު ދިޔަކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް އެކަނި ބަލާލި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެއޮތީ ފެންނާށެވެ. ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ވާހަކަތަކުގައި ފާހަގަކުރިީ އަދުއްވުންގެ ވާހަކައާއި ދައުވާ ސާފުނުވާ ވާހަކައާއި އެވެނި ކަމެއް އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ދައްކާ ވާހަކަ ބިނާވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ދިފާއުކުރެން ޝަރީއަތުން އެއްސެވުމުން ރިއާޔަތް ކުރަނީ ކޮން ގާނޫނަކަށްތޯ ވެސް ގިނަ ފަހަރު އެނގިވަޑައިނުގެންނެވިއެވެ.

ގިނަފަހަރު ދެއްކި ވާހަކައިން ހީވީ، ހަމައެކައްޗެއް ވެސް ނޭނގޭ ބަޔަކު ގޮތް ހުސްވެގެން އުޅޭ ހެންނެވެ. ކުށަކީ ކޮބައިކަމެއް ނޭނގެޔޭ ބުނާކަހަލައެވެ. ގާޒީ ހައިލަމް ދިފާއީ ވަކީލުންނަށް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތި ކުރިއިރު ރައްދުގައި ދޭނެ ޖަވާބެއް ވެސް ނޭނގުނެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކަށް އަމިއްލަފުޅު ދިފާއުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފެށުން ވެސް ފުދެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭކަމަކީ އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ބޭޒާރުވުން ނޫން އިތުރުކަމެއް ނުވެއެވެ. މިސާލަކަށް އަދީބު އެފައިސާ ޖަމާކުރާ ވާހަކަ ގުޅުއްވާ ދެންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދެން ވިދާޅުވީ ބޭންކަށް އެފައިސާ ޖަމާވެފައިވާ ކަން އެނގިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ފަހަރުގައި ދިފާއުގައި ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތީކަމަށް ވެސް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ، ރައީސް ޔާމިންއާއި ވަކީލުންނަށް ދައުވާ ސާފުނުވީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ދައުވާ ވަރަށް ސާފެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ސުވާލު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅުންހުރި ފައިސާއެއް މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ މަންފާއެއް ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރެއްވީއެވެ. ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދީބު ދެއްވަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު، ކެމްޕެއިން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެއްވީ ވެސް ކޮން އުސޫލެއްގެ ތެރެއިންތޯ އަހާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ސުވާލުތައް ބައިވަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް