ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފަތާފެންގަނޑު ނަޖިސްކުރުން

ސްވިމިންގ ޕޫލަށް މީހުން ކުޑަކަމުދޭތަ؟

  • ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ ފެންގަނޑުގައި އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނަރ ހުންނަ މިންވަރަށް ބަލާ މިކަން ދެނެގަނޭވޭނެ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 05:01 | 5,681

މާލޭގެ ފަތާ ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ފަތަން ގޮސް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ސުވިމިންގ ޕޫލަށް އެރި އުޅޭ މީހުން ޕޫލް ތެރެއަށް ކުޑަކަމުދާ ވާހަކަ ދައްކައެވެ. އެއީ ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާ ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަން ސާބިތު ކުރުން ވެފައި އޮންނަނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެއީ އެކަން ކުރި ކަމަށް ވިޔަސް ކުރި މީހަކު އެއްބަސްވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަނެއް ކޮޅުން ޕޫލަށް އެރި އޮންނަ މީހަކު އެކަން ކުރަނިކޮށް އަތުލައި ގަތުމަކީވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ސްވިމިން ފޫލަށް މީހުން ކުޑަކަމުދާ ކަމަށް ކުރެވެމުންދާ ބޮޑު ތުހުމަތުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް މި ފަހަރު ނުކުތީ ސައިންޓިސްޓުންނެވެ. ކެނެޑާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެލްބާޓާގެ ސައިންސްވެރިން މި ކުރެވޭ ބޮޑު ތުހުމަތުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަށް ސައިންޓިފިކް ގޮތެއް އީޖާދު ކޮށްފިއެވެ. މި ގޮތަކީ، ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި އެސިސަލްފޭމް ޕޮޓޭސިއަމް ހުންނަ މިންވަރު ދެނެގަތުމެވެ. އެސިސަލްފޭމް ޕޮޓޭސިއަމްއަކީ ޕްރޮސެސް ކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާގައި އާއްމުކޮށް ހުންނަ މާއްދާއެކެވެ. މި މާއްދާއަށް އާއްމުކޮށް ކިޔަނީ އާޓފިޝަލް ސްވީޓްނަރއެވެ. އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނަރ އަކީ ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވާ ގޮތައް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައިސް ހަށިގަނޑުން ބޭރުވާ އެއްޗެކެވެ. އެހެން ކަމުން އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނަރ ޕޫލުގައި އެކުލެވިފައި ހުންނަ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ޕޫލެއްގައި ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ހުންނަ މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް ދިރާސާ ކުރި ސައިންސްވެރިން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

ސައިންސްވެރިން ހެދި ގޮތަކީ 3 ހަފްތާގެ މުއްދަތައް ކެނެޑާގެ 31 ފަތާ ފެންގަނޑެއްގައި މި މާއްދާ އެކުލެވޭތޯ އާއި އެކުލެވޭ މިންވަރު ދިރާސާ ކުރުމެވެ.

ސައިންސްވެރިންގެ މި ހޯދުމުން ހާމަވި ނަތީޖާއަކީ، މި 31 ޕޫލުގައި 3 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 75 ލިޓަރުގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި އެކުލެވިފައިވާ ކަމެވެ. މާނައަކީ ޕޫލަށް އެރޭ މީހުން ހަގީގަތުގައިވެސް ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ކުޑަކަމު ދެއެވެ. 75 ލީޓަރަކީ ލައްކަ ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ޕޫލުގައި ފެން ހުންނަ ނިސްބަތައް ބަލާއިރު މިއީ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ވެދާނެއެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ވިޔަސް މިއީ ފަކުރު ކަމަކަށް ނޫނީ ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އަނެއް ކޮޅުން ދިރާސާ ކުރި ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުން މިއީ ސިއްހަތައްވެސް ގެއްލުން ހުރި ކަމެކެވެ.

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގައި ޖަރާސީމު އެކުނުލެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، އޭގައި އެކުލެވޭ ނައިޓްރޮޖެންގެ މާއްދާތަކާއި، ޔޫރިއާ އާއި، އެމޯނިއާ އާއި އެމިނޯ އެސިޑާއި، ކްރިއޭޓިނިން، ޕޫލް ސާފު ކުރުމަށް އަޅާ ކްލޮރިން އާ އެކުވެ އުފެދޭ މާއްދާތަކަކީ ސިއްހަތައް ނުރައްކާތެރި މާއްދާތަކެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ.

މި ދިރާސާއިން ޕޫލަށް އެރޭ މީހުން ފޫލުގެ ތެރެއަށް ކުޑަކަމުދާކަން ޔަގީން ކުރެވުނަސް، ޕޫލަށް އެރޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ސިއްރު ސިއްރުން ކުޑަކަމުދަނީ ކިތައް އިންސައްތަ މީހުން ކަމެއް ދެނެގަނެވިފައެއް ނެތެވެ.

ކުޑަކުދިން ޕޫލަށް އެރޭ އިރު ބައެއް ބެލެނިވެރިން ބުނާ އަޑު އިވެއެވެ. ފޫލަށް ހީސް ލައިފިނަމަ، ކިރުކުލައަށް ފެންގަނޑު ބަދަލުވާނެއެވެ. އެއީ ކުޑަކުދިން ޕޫލަށް ހީސްލިޔަ ނުދޭން ބުނެ އުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. އެކަމަކު ޕޫލުގެ ފެންގަނޑަށް ކުޑަކަމު ދިޔަސް އެކަން ފާހަގަ ވާނެ މާއްދާއެއް ޕޫލަށް އަޅާފައި ނުހުންނަ ކަން ކުޑަކުދިން ގާތު އެވާހަކަ ދައްކާ ބޮޑެތި މީހުންނަށް އެނގެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.