ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ވިޔަފާރި - އަމާނާ ތަކަފުލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

އަމާނާ ތަކަފުލް އިން ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ނިންމައިފި

  • ކުންފުނީގެ ބޯޑުންވަނީ ހިއްސާއެއްގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ 5 އިންސައްތަ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 14 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 17:09 1,977

އަމާނާ ތަކަފުލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - އަމާނާތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް

އަމާނާ ތަކަފުލް (މޯލްޑިވްސް) ޕީ.އެލް.ސީ އިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ (ފަސްޓް އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑް) ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ނިންމާ އަދި ތަކާފުލް ސެޓްފިކެޓް (ޕޮލިސީހޯލްޑާރސް) ނަންގަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސާޕްލަސް ބެހުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ މިވަނީ މިދިޔަ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހާއި އަޅާބަލާއިރު 9 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ. އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ ބޯޑުންވަނީ ހިއްސާއެއްގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ 5 އިންސައްތަ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ 2018 އާއި ހަމައަށް މުއްދަތު ހަމަވާ ތަކާފުލް ސެޓްފިކެޓް (ޕޮލިސީ) ނެންގެވި ފަރާތްތަކަށް 14 އިންސައްތަ ސާޕްލަސް ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ސެޓްފިކެޓް ނަންގަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާދިސާއެއްގައި ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދިފައިނުވާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ސާޕްލަސް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކޮންވެންޝަނަލް އިންޝުއަރަންސް އާއި ޚިލާފަށް އިސްލާމީ އިންޝުއަރަންސް (ތަކާފުލް) ގައި ތަބައްރުއު (ރިސްކްފަންޑު) ގެ ޙައްޤުވެރިންނަކީ ތަކާފުލްގެ ދަށުން އިންޝުއަރަންސް ނަންގަވާ ފަރާތްތެކެވެ.

މި ހިނގާ 2019 ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ބައިވެރިންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ އަދަދު ވެސް މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަދަލުދެވިފައިވާ މިންވަރު ވަނީ 14 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި ތަކަފުލް ޚިދުމަތްދޭ އަމާނާ ތަކަފުލް އިން ހިފަހައްޓަމުންދާ އުސޫލީ މިންގަނޑު ތަކަކީ ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރެވެ. ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް 'ސާޕްލަސް' އާއި ހިއްސާދާރުންނަށް ވިޔަފާރި ފައިދާ 2011 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓްކުރެވުނު ހިސާބުން ދަނީ ކެނޑިނޭޅި ދެމުންނެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާއެއްގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ 5 އިންސައްތަ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަމާނާތަކަފުލް އިން ބުނީ ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ބައްލަވައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް