އާދީއްތަ 07 ޖޫން 2020
05 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ދަތުރުފަތުގެ ނިޒާމް

މުޅި ރާއްޖެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ

  • މިއީ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކެއްގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުންގެ ލަފައާއި އެކު ކުރިއަށްދާ ޕްލޭނެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މާލޭގައި ކުއްޔަށް ކުރާ ހޭދަ ވަނީ އިންތިހާއަށް މަތިވެފައިކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 22:48 | 12,984

ރައީސް ސޯލިހާއެކު، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން - ރައީސް އޮފީސް

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން މުޅި ރާއްޖޭ ގުޅާލާ, ސަރައްހައްދީ ތަރައްގީގެ ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މެދުރާސްތާގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް މާލޭގައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތް ކުރުން އިހުތިޔާރުކޮށް މާލެއަށް ހިޖުރަ ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މާލެ ތޮއްޖެހި ގެދޮރަށް ބެނުންވާ މިންވަރު މަތިވެ, އަމިއްލަ ބޯހިޔަވަހިކަމެއް ނެތް ފަރާތްތަކުން ކުއްޔަށް ކުރާ ހޭދަ ވަނީ އިންތިހާއަށް މަތިވެފައި ކަމަށެވެ. އަދި ހާސްކަމާއި، ދަތިކަމުން ފުރިގެންވާ އެތައް އާއިލާއެއް މާލޭގައި ކުދި ކޮޓަރިތަކުގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާކަމީ ހިތާމައެއް ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި މަންޒަރު ބަދަލު ކުރެވޭނީ އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް އިންވެސްޓް ކޮށްގެންނެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒި ނިޒާމް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒް ކޮށް، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުސަތު ފަހި ކުރެވިގެން. ޓުއަރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވިގެން. އަދި އަތޮޅު ތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް އެކަމަށް ހިތަވްރު ދިނުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް އެކަށަ އެޅިގެން.

~ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ތޮއްޖެހުމާއި، އެކަމާއި އެކުގައި ނުކުންނަ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ރޯގާތަކުން މިންޖުވުމަށްޓަކައި މާލެއިން ލިބޭ ޚިދުމަތާއި، ފުރުސަތާއި، ވަސީލަތް އަތޮޅު ތެރޭގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ތަރައްގީގެ ހަރުތައް އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަދުލުވެރި ހަމައަކުން ބެހިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ތަރައްގީއަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ އަމާޒުގައި ސަރުކާރުން މިހާރު ދަނީ ފުރިހަމަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން މުޅި ރާއްޖޭ ގުޅާލާ ސަރައްހައްދީ ތަރައްގީގެ ސެންޓަރުތައް ގާއިމް ކުރުމުގެ މެދުރާސްތާގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަމުން ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވިސްނުންފުޅާއި، އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފަރާ ސްޓްރަކްޗާ އިސްވެ އޮވެ ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ މި ޕްލޭންގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި އެއްހަމައެއްގައި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ރޭވޭ މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތިން ފެށިގެން ހުރިހާ ވުޒާރާތަކެއްގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުންގެ ލަފައާއި އެކު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއަށް ބިނާވެގެން ދާ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނެއްކަމަށް އަކްރަމް ވިދާލުވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ދުޅަހެޔޮ ހިތް ފަސޭހަ ހެލިފެލިވެ އުޅެވޭ މާހައުލެއް އެންމެންނަށް ލިބެނޭ މަގުން އުމްރާނީ ތަރައްގީ ރޭވުން މުހިއްމު ކަމަށާއި އެކަން މިސަރުކާރުގެ ވިސްނުމުން ކައްސަލައިގެން ނުދާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.