ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

42 ގައުމެއްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުމަށް ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމާއެކު، ހާރިޖީ ގުޅުންތައް އައު ހަރުފަތަކަށް

  • 7 ވަރަކަށް އަހަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެއާއި އެކަހެރިވެފައި އޮތުމަށްފަހު ރާއްޖެ އަނެއްކާވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެއާއި މި ގުޅެނީ ފަތު އަޑު ކިޔާފައި

ކ. މާލެ | 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 18:55 | 6,805

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އާއި އީޔޫ ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ޓްވިޓަރ

އިތުރު 25 ޤައުމަކަށް ނަން-ރެޒިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުންތަކެއް އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމާއިއެކު، މީގެ ކުރިން ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ ބޭރު ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާނުލެވޭ މިންވަރަށް މިވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިހާރުވެސް 16 ޤައުމެއްގައި ދިވެހި އެމްބަސީތައް ހުރިއިރު، އަލަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއުލާންކުރެއްވި އެމްބަސީތަކާއި، އަލަށް ނަންރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަންކުރެއްވި ޤައުމުތަކާއިއެކު، ޖުމްލަ 42 ޤައުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރެވުނީއެވެ.

މިހާރުވެސް އިންޑިއާގައި އެމްބަސީއެއްގެ އިތުރުން ކޮންސިއުލޭޓެއް ހިންގަމުންދާއިރު، ދާދި އަވަހަށް ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ރިޔާދުގައި ހުންނަ އެމްބަސީގެ އިތުރުން ޖިއްދާގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ހުޅުވޭނެއެވެ. އަދި ރަޝިޔާއާއި ދެކުނު އެފްރިކާގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންޓަން ޑީސީގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތައް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

7 ވަރަކަށް އަހަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެއާއި އެކަހެރިވެފައި އޮތުމަށްފަހު ރާއްޖެ އަނެއްކާވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެއާއި މި ގުޅެނީ ފަތު އަޑު ކިޔާފައެވެ. ބޭރުދުނިޔެ އާއި ކެނޑިފައިވާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ޚާރިޖިއްޔާ އާއި ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް ދާ ތަން މިހާރު އެދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ފަލަސްތީނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

70 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި މިހާތަނަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާކ ަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރައީސުންނާއި، ބޮޑުވަޒީރުންނާއި، ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނާއި ސަފީރުންނެވެ. ސަރުކާރަށް 8 މަސް އަދި ނުވާއިރު، މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި މިއީ ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ފެނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަންރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު، ޚަރަދު ކުޑަކޮށް، އެހެންނަމަވެސް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ޤައުމުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރާއްޖެފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައި އެމްބަސީ ބަހައްޓައިގެން ބޮޑު ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެމްބަސީތައް މިހާރު ހަދާފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ކައިރީގައިވާ ޤައުމުތަކަށް އެ ޤައުމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ސަފީރުން ނަންރެޒިޑެންޓް ސަފީރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުން ބޮޑުތަނުން ޚަރަދު ކުޑަކުރެވި، ދިވެހިރާއްޖެ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގައި ތަމްސީލް ކުރެވޭނެއެވެ. އެފްރިކާ ބައްރުގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ނެތް ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދެކުނު އެފްރިކާގައި އެމްބަސީއެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އެ ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގައި އެފްރިކާ ބައްރުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީތައް ހުންނައިރު، މިއީ އެފްރިކާ ބައްރުގެ ޤައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެޅިގެންދިޔަ ބުއްދިވެރި ފިޔަވަޅެކެވެ.

ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސާރގޭ ލަވްރޯވާއެކު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ބުނީ ނަންރެޒިޑެންޓް ސަފީރުންގެ ގޮތުގައި ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެއްވިޔަސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރައިގެ ބަދަލުގައި އިތުރު މުސާރައެއް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އައު ޤައުމުތަކަށް ނަން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދިންއިރު، އެ 11 ބޭފުޅުންނަކީ މިހާރު ވެސް ސަފީރުކަމުގައި ތިއްބެވި، ތަޖުރިބާކާރު، ކަމަށް ޤާބިލް ބޭފުޅުންނެވެ. އައު ސަރުކާރު އައިސްގެން މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހޯއްދަވާފައިވާ ކާމިޔާބީ، އެޔަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް މިވަނީ މިހާރު ފަހިވެފައެވެ. 25 ޤައުމަކަށް ސަފީރުން ކަނޑައެޅިގެންދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ވެސް ގިނަ ވެގެންދާނެއެވެ. ވިސާއާ ނުލައި ގިނަ ޤައުމުތަކަށް ދެވޭނެ ގޮތް ދިވެހިން ބޭނުން ވާނެއެވެ. ޤައުމުތަކުން ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި އެކިއެކި ފުރުސަތު ބޭނުންވާނެއެވެ. އަލަށް ސަފީރުން އައްޔަންކުރެވޭ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު ވެސް އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ، އެންމެ މުއްސަނދި ޤައުމުތަކެވެ. އެހެންކަމުން ހިލޭ އެހީ އާއި އެހެނިހެން އެހީއަށް ވެސް ދިވެހިން އުއްމީދު ކުރާނެއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެއަކީ އަނެއްކާވެސް ބަސްވިކޭ، ބަހުގެ އިތުބާރު ހިފޭ ޤައުމެއްގައި ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ދިވެހިން އުއްމީދު ކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.