ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ރިސޯޓްތަކުން ސީއެސްއާރް ޕްރޮޖެކްޓް ގޮތުގައި އާރަށުގައި ގަނޑުވަރެއް ފަދަ ތަނެއް ހެދި

  • ބޭކާރު ކަންތައްތަކުގައި ސީއެސްއާރް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނަހަދާނެ
  • މިސްކިތުގެ އަޑީގައި މަސްޓޭންކެއްވެސް ހަދާފައިވޭ
  • އެކަން ބަލާނީ ކޮމިޓީއަކުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 10 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 17:11 18,286

އާރަށުގައި ހަދާފައިވާ ގަޑުވަރު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަވަން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ރަށް '' އާރަށުގައި''، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރިސޯޓަކުން ސީއެސްއާރް ޕްރޮޖެކްޓްއެއް ގޮތުގައި ގަނޑުވަރެއް ކަހަލަ ތަނެއް ބިނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ހާޒިރު ކޮށްފައެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ސީއެސްއާރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އާ ސަރުކާރު އައުމާއި އެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އައި ބަދަލުތަކަކާއި އެކު އެ ދާއިރާއިން އުފާވާ ފަދަ މަންޒަރުތައް ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ސީއެސްއާރް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތައް ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި، ބައެއް ފަހަރު ރިސޯޓުތަކުން ސީއެސްއާރް ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިޝްތިހާރުކޮށް އާއްމު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ސީއެސްއާރްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަމުގައި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް މި ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު އިއްޔެ ނޫން އިހަށް ދުވަހު ދިޔައިން ކެބިނެޓްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް އާރަށަށް. އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ސީއެސްއާރެއް އެތާގައި ކާސްލް އެއް ހަދާފައި ހުއްޓާ އިނގޭތޯ. އެއީ ސީއެސްއާރަށް ކުރިކަމެއް. އެއީ ކޮން ސީއެސްއާރެއްތޯ.

~ އަލީ ވަހީދު ~ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު~

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން އާރަށުގައި ހުންނަ މިސްކިތުގެ އަޑީގައި މަސްޓޭންކެއް ވެސް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން ލައްވާ ސީއެސްއާރުގެ ނަމުގައި އެތައް ކަމެއް ކޮށްފައި ހުރިކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ސީއެސްއާރަކީ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާއިރު، ސީއެސްއާރު ހަދަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަށް މިހާރު ގުޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ސީއެސްއާރު ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާއިރު، ރިސޯޓުތަކުން ސީއެސް އާރަށް ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭ އަދަދު ވެސް ވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އެއަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ޖެހޭނީ މީރާއަށެވެ. އެއަށް ފަހު އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓަކަށެވެ.

ސީއެސްއާރްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވާހަކަ ކުރިޔަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ، ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި ސީއެސްއާރު ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެކަންތައް ބަލަނީ އެކަމަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

ސީއެސްއާރް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އާރަށުގައި ތަނެއް ހަދާފައިވާއިރު، އާރަށުގައި އަގުބޮޑު ގަނޑުވަރެއް ފަދަ ތަނެއްގެ ފޮޓޯ ތަކެއް މިހާރުގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ޓްވިޓާގައި ލީކްކޮށްލައިފައިވެއެވެ. އެ ''ގަނޑުވަރު'' ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ސީއެސްއާރު އިން ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް