އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - އެސްއޯއީ

ރައްޔިތުން ރުހުން ނުދޭ ބަޔަކަށް ބަޖެޓެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭ: މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

  • ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އުފައްދާފައިވާ، ގާނޫނުން އެބޯޑަށް މަތިކޮށްފައި ވާ ކަންކަންނުކުރެވޭ ބަޔަކަށް ބަޖެޓު ދޭކަށް ނުޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 10 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 13:15 10,747

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ލިބިފައިނުވާ ބަޔަކަށް ބަޖެޓެއްދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިބްރާހިމް ރަޝީދް މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒެސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީ ގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރައިޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) ގެ ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓްް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެސްއޯއީ ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީސީބީގެ ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން އެބޯޑުގެ ސިޓީއަކާއި ގުޅިގެން ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އެގޮތުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ޕީސީބީ އަށް މަތިވެފައިވާ ޒިންމާތަށް އަދާ ކުރުމަށް ދަތި ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ލިބެންޖެހޭ ބަޖެޓު ލިބިފައިވާ ނުވުމުން ކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ރިޕޯޓަށް އަލި އަޅުވާލަމުން އިބްރާހިމް ރަޝީދް ވިދާޅުވީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އުފައްދާފައިވާ، ރައްޔިތުން ރުހުން ނުދޭ، ގާނޫނުން އެބޯޑަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ރުހުން ނުދޭ ބަޔަކަށް ބަޖެޓު ދޭކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ބަޖެޓު ނުދިނުމަކީ ރަނގަޅަށް ކުރެއްވި ކަމެއް ގޮތުގައި ދެކި ވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެމްބަރުން އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި އެގޮތަށް ނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރު، ބޯޑު މެމްބަރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުމަށްފަހު، ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައެއްނުވެއެވެ.

ބޯޑުގެ ޒިންމާ އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތުމުން ކޮމިޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން އޮޑިޓާރ ޖެނެރަލް ވަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓެއް ހައްދަވާ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ފޮނުއްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ހޯދާ، ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓެއް ހައްދަވާ، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް