ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ދުނިޔެ - ލަންކާގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން

އީސްޓަރ ސަންޑޭ ހަމަލާގައި ޑްރަގް ޑީލަރުންގެ އަތެއްވޭ: ސިރިސޭނާ

  • އެންމެ ފަހުން ލަންކާގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 42 އަހަރު ކުރިން
  • ސިރިސޭނާ ވަނީ މި ނިންމުުން ބަދަލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ
  • ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަގްވަމީ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ މި ނިންމުން ބަދަލުކުރަމަށް ގޮވާލާފައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 2 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 17:50 4,180

ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އީސްޓަރ ސަންޑޭގައި, ލަންކާގެ މަތީ ފަންތީގެ ހޮޓާތަކަށާއި ނަސާރާ ދީންގެ ފައްޅިތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޑްރަގް ޑީލަރުންގެ އަތެއްވާކަމަށް ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ "ގައުމީ މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުހެލިވުމުގެ ހަފުތާ" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ، އެންމެ ފަސޭހައިން ގައުމެއް ހަލާކުކޮށްލަން ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަސީލަތަކީ މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށާއި، ގައުމުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކު ވެސް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވަން އެ މީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހުންނަށް ލަންކާގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ނިންމެވި ނިންމެވުން ދިފާއުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން، ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން އެކިކަހަލަ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގައުމު ތަރައްގީ ކުރަން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގެ އެހީ މުހިންމު ކަމުގައިވާ ނަމަވެސް، އެއިން ފަރާތަކަށް ވެސް އެ ގައުމެއްގެ ދާހިލީ ކަންކަމުގައި އަދި މުސްތަގިއްލު ކަމަށް ބާރުފޯރުވުމުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ބޮޑުންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެހީތެރިކަން ނުދިން ބަޔަކު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑުންނާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން އުޅުމުން އެ މަނިކުފާނު ބަދުނާމުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގައި ވިޔަސް އިދިކޮޅުގައި ވިޔަސް ހަރަކާތްތެރިވީ ދުވަސްވަރު އެ ފަރާތްތަކުން، ލަންކާގައި ތިބި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ތިން ލައްކަ ޒުވާނުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަސައްކަތެއް އޮޅުންފިލުވަން ސުވާލު ކުރިމަތިކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑުންނާ ދެކޮޅަށް ފަށައިގެން އުޅޭ މަސައްކަތަކީ، އަންނަނިވި ޖީލުތައް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްކުރަން ކުރައްވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސިރިސޭނާ ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަޔަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލެއް އޮތަސް އެކަމަށް ބެލުމެއް ނެތި އެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިތުރަށް ސިރިސޭނީ ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން އޮންނަ ވާހަކައަކީ ސިއްރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ މީހުން އުޅޭ ހިނދު، އިޙުލާސްތެރިކަމާއި އެކު މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިތައް ސިޔާސީ މީހުންކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގައި ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަލުން އެކަން ފަށަން އުޅުމާއި ގުޅިގެން ސިރިސޭނާއަށް ވަނީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިވަގުތު ކެބިނެޓުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާއި އދ. ފަދަ ޖަމިއްޔާތަށް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ސިރިސޭނާގެ ވާދަވެރިން މިކަން ސިފަކޮށްފައިވަނީ އީސްޓަރ ސަންޑޭ ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނު ވެފައިވާ އިހުމާލުން ރެކިވަޑައިގަތުމުގެ ގޮތުން ޖައްސާ ސްޓަންޓެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް