ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

އައު ސަރުކާރުން ބޭރު ދުނިޔެއަށް ދިއްކޮށްލި އަތުގައި ޤައުމުތަކުން ހިފައިފި

  • ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކު ދެއްވި ދައުވަތަކަށް އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނަށް ވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ޚާރިޖީ ވަޒީރަކީ ޝާހިދު
  • އދގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ އެކި ފަންތީގެ މަންދޫބުންނާއި ޝާހިދު ބައްދަލުކުރެއްވި
  • ޤައުމުތަކުން ވިސާ ލިބުމުގައި ވަނީ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 29 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:02 | 7,740

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، އީޔޫ ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސާއެކު - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން

ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިވެހި ރާއްޖެ އޮތީ ދުނިޔެއާއި އެކަހެރިވެފައެވެ. އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާއި ގުޅުން ކެނޑި، އިސްލާމީ އެތައް ޤައުމުތަކާއި ގުޅުން ކަނޑާލާފައެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައާއި އެކަހެރިވެ، ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެފައެވެ. އދ އިން އަންގާ އެއްވެސް އެންގުމަކަށް ބޯލެނބުމެއް ނެތި، ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދާއި ޖެހިގެންފައެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި އުތުރު ކޮރެއާއެކޭ ދިވެހިރާއްޖެއެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ.

ރައީސް ސޯލިޙް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުން ބަލައިގަންނަ ސިޔާސަތަކަށް ހެއްދެވިއެވެ. ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް، ވަކިވެފައިވާ ކޮމަންވެލްތާއި އަލުން ގުޅެއް ނިންމައި، ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ޤައުމުތަކާއިއެކު ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ؛ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ

ދުނިޔެއާއި އެކަހެރިވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް އޮތް ޤައުމެއްކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިސްވެ ހުންނަވައި ދަތުރުތައް ފެއްޓެވިއެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކު ދެއްވި ދައުވަތަކަށް އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނަށް ވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝާޙިދު އެޤައުމަށް ވަޑައިގަތެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކު ދެއްވި ދައުވަތުގައި އެޤައުމަށްވެސް ދާދިފަހުން ޝާހިދު ވަޑައިގަތެވެ.

ޚާރިޖީ ވަޒީރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަޝިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ

އައު ސަރުކާރަށް 4 މަސް ނުވަނީސް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދު ވަޑައިގެން އދ، ކޮމަންވެލްތު އަދި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ އޯ.އައި.ސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އދގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ އެކި ފަންތީގެ މަންދޫބުންނާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފިކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުން ދައްކައެވެ.

ދުނިޔެއިން ރާއްޖެ ބަލައިގަންނަން ފެށިކަމުގެ އަނެއް ހެއްކަކީ ދިވެހިންނަށް އެޤައުމުތަކުން ދެމުންދާ ލުއިތަކެވެ. އިންޑިއާއިން ކުރިމަތިވި ވިސާގެ ދަތިތައް ހައްލުކޮށް، މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭހާ ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް އިންޑިއާއިން ވަނީ މިހާރު ދީފައެވެ. ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްއަށާއި، ތައިލެންޑްގެ އިތުރުން ރަޝިޔާއަށް ވިސާ ނެތި ދިވެހިންނަށް މިހާރު ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެތެރެވެވޭނެއެވެ. އަދި ދާދި އަވަހަށް ޖަރމަން ޝެންގެން ވިސާ ރާއްޖެއިން ލިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާއިރު، މިއީ ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް އަނެއްކާވެސް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެކެވެ.

މި މަހު ކުރުނބާގައި ބޭއްވުނު ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދާދި ފަހުން ނިމިގެން ދިޔަ ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމަކީވެސް ބޭރު ދުނިޔެއިން ރާއްޖެ ބަލައިގަތްކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. ފުރިބާރުވެފައި އޮތް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި 2 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މި ފޯރަމްގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ ބައިވެރިން ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުންނާއި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ވަނީ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ދީފައެވެ.

ފޯރަމް ނިންމަވާލައްވަމުން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދާއި މާލީ ވަޒީރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ފޯރަމަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށެވެ.

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބްރަސަލްސްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އީޔޫގެ އިސްވެރިންނާއިއެކު -- ފޮޓޯ: ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ

މިދިޔަ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރު ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެފަރާތްތަކުގެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ މާޔޫސްކަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެންނަން ޔޫރަޕުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިކަން އެއީ އެންމެންވެސް ހެކިވާނެ ކަމެކެވެ.

އެކަން ކާމިޔާބުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެކަން ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ޔޫރަޕުން އެވަނީ ދައްކައިދީފައެވެ. ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބްރަސަލްސްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އީޔޫގެ އިސްވެރިންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަން އެހެރީ އެކަން ފެންނާށެވެ.

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ އޯ.އައި.ސީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު -- ފޮޓޯ: ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭގައި ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓޭނީ ޤައުމުތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، އެޤައުމުތަކާއިއެކު އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މަޝްވަރާތައްކޮށްގެންނެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ބޭކާރު ގޮތުގައި ނުވަދެ، އެމައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ބިނާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ބައިވެރި ވެގެންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނީ މިއާ މުޅިން އިދިކޮޅު ސިޔާސަތެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅެނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ، ޤައުމުތަކުން ބަލައިގަންނަ ސިޔާސަތެއްކަން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.