ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ރާއްޖެ - ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން

މާނިއު އެންއައިސީއަށް ޢައްޔަނު ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ރިލްވާނުގެ އާއިލާއިން ތެދުވެއްޖެ

  • މާނިއުވެސް ކުރިމަތިލައްވައި ކޮމިޓީ މަރުހަލާއިން 75 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު
  • ރުކްޝާނާ އިބްރާހީމް ކޮމިޓީއަށް އައްޔަނު ކުރުމާ މެދުވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 13:43 31,735

ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަތްކޮޅު އަރުއްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް ޓްވިޓާ

ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދު ކޮމިޝަނަށް އަލުން އައްޔަނު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް، ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނުގެ އާއިލާއިން ތެދުވެއްޖެއެވެ.

އެންއައިސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން މާނިއު ވެސް ކުރިމަތިލައްވައި ކޮމިޓީ މަރުހަލާއިން 75 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު 4 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރިލްވާނުގެ އާއިލާއިން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ.

އެ ސިޓީގައި ރިލްވާނުގެ ދައްތަ ފާތިމަތު ޝެހެނާޒް ބުނެފައިވަނީ، ޔޫސުފް މާނިއު ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވިއިރު ރިލްވާން ގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް ވާކަމަށް އާއިލާއިން ދެކޭތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ވެސް އެކަން ބެލުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށާއި، ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމާއި ގުޅިގެން ހިންގި ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުގައި ހިމެނޭ އެއްފަރާތް ކަމުގައިވާ ސ. ހުޅުދޫ އަތިރީއާގޭ މުޙައްމަދު ސުއައިދު އަކީ މާނިއު އާއި ޢާއިލީގޮތުން ގުޅިފައިވާފަރާތެއް ކަމަށްވުމާއެކު އެ މައްސަލަ ދެން ވެސް އިންސާފުވެރިކޮށް ނިންމިދާނޭ ކަމަކަށް ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ހުށައެޅިއިރު ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރި ރުކްޝާނާ އިބްރާހީމްއަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާއިން އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބިފައިވާއިރު، ރިލްވާނުގެ އާއިލާއިން ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލައި، ރިޟްވާން ގެއްލުވާލުމުގެ މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނޭކަމަށް ވަޢުދުވެފައިވަނިކޮށް، ޔޫސުފް މާނިއު ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، އެމުޢައްސަސާގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއިމެދު ސުވާލުއުފެދޭނެ ކަމަށް ވެސް ރިލްވާނުގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރިލްވާނުގެ އާއިލާއިން އެހެން ބުނެފައިވާއިރު، ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދު ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމުންނާއި މެމްބަރުންގެ މަގާމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުން ވަކިކުރެއްވީ އެންއައިސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ބައެއް ތަހުގީގުތަކަށް ފުލުހުންގެ ބައެއް އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބެމުން ނުދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް