ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ދާންދޫ ކައުންސިލް

ދާންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އެކު މިނިސްޓްރީތަކަށް

  • ދާންދޫ ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީތަކާ އެކު ބައްދަލު ކުރެއްވުން
  • ގިނަ ކަންކަން މިނިސްޓްރީތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • ބައްދަލުކުރި މިނިސްޓރީތަކުގެ ތެރޭގައި ފިނޭންސް ވެސް ހިމެނޭ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 11:47 3,098

ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާއި ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން

ގއ. ދާންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އެ ރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ދާންދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ މިހަފްތާ ތެރޭގައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ، ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު ބައްދަލުކޮށްފައި ކަމަށް ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢިސްމާއީލް މުހައްމަދު ރާއްޖެ އެމް ވީ އަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަތޮޅުގެ ފަޅުތައް ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދޫކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާތީ ދާންދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ އެންވަޔަރެމެންޓް މިނިސްޓްރީ އަށާއި ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީއަށް އެ ކައުންސިލް ގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އޮޑަގައްލާ ގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަށް ދެ މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ގޮވާލާފައިވާނެ ކަމަށް ކައުންސިލް ގެ ރައީސް ވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ. އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދެ ސިނާއަތް ކުރިއަރާނޭހެން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

މީގެ އިތުރުން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އެރަށުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ "ވޭސްޓް ބާރނާ" ބޭނުން ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ކުނި ނައްތާލުމަށް ހުރި ދަތިތައް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މިނިސްޓްރީ އިން ދާންދޫ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަސް މުސަތްގުބަލެއްގައި ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށާއި ދާންދޫ އަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޑަސްބިންތަކެއް ހަދިޔާ ކުރައްވާނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވިކަމަށް ދާންދޫ ކައުންސިލް ގެ ރައީސް ވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ ތަކާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ބައްދަލުވުންތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަށް ދައުލަތުން ދޭ އެހީ ކުޑަވުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެހީ ބޮޑުކުރަން ހިމަނައި އެ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދާންދޫ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އަދި ދާންދޫގެ ބޮޑު މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމަށާއި މިސްކިތުގެ މުވައްޒަފުން އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް ވެސް އެދިފައިވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިސްކިތުގައި ފެށި ގުރުއާން ކްލާސް ވަނީ މިހާރު މެދު ކެނޑިފައި ކަމަށާ ނަމަވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު ކްލާސްތައް ފަށަން ގަސްތު ކުރާ ކަމަށް ވެސް ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގެ ކައުންސިލް ގެ އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ އެ ރަށަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކައުންސިލްގެ ހިއްސާ އޮންނާނޭހެން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. ދާންދޫ ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް