އަންގާރަ 12 ނޮވެންބަރު 2019
12 ވިހާ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - އައިޔޫއެމްގެ ހިންގުން

އައިޔޫއެމްގެ ހިންގުން މެދުކަނޑައެއް ނުލާނެ: ރައީސް

  • އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ޔުނިވާސިޓީތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް
  • ބައެއް ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި
  • އިސްލާމީ ތައުލީމުދޭ ޔުނިވާރސިޓީއެއް ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 00:01 2,564

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައިޔޫއެމްގެ ހިންގުން މެދުކަނޑާ ނުލައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި - ރައީސް އޮފީސް

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ހިންގުން މެދު ކަނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ހިންގުން ކަމަށެވެ. ތައުލީމަށް ހުޅުވިފައިވާ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ބަންދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ

ރައީސް ސޯލިހު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހް ހުށައެޅުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ބައެއް މެމްބަރުން ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ތާޢީދު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއިރު ބައެއް މެންބަރުން މި އިސްލާހަށް ތާއީދެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ތައުލީމުދޭ ޔުނިވާރސިޓީއެއް ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައި ގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޒާހިރާއި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ދެ ވަނަ ޗާންސެލަރު މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިފަދަ އިސްލާހެއް މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ އެ ޔުނިވާސިޓީތަކަށް ދިމާވެފައި އޮތް ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެެވެ. ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ހިންގުން ވީހާ ވެސް އެއްގޮތްކުރުމަކީ ބިލްތަކުގެ މަގްސަދެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް