ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ޝައިމް

ޝައިމްގެ މައްސަލަ ޖެންޑަރގެ ސަމާލުކަމަށް އައީ މީގެ ދިހަ އަހަރު ކުރިން!

  • ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ގެންދެވުނު
  • މި އަހަރު ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ޝައިމް އުޅޭ ނޫޅޭ ތަނެއް ނޭނގިގެން ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ
  • މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން އޭނާ ހޯދިފައެއް ނުވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 19:46 7,559

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ޝައިމް އަބްދުﷲ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ޝައިމް އަބްދުﷲގެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްފައިވަނީ މީގެ ދިހަ އަހަރު ކުރިން ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިމްގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ އާއިލާގެ ތެރެއިން އެކި އެކި އިހުމާލު ވެގެން ޝައިމްގެ މައްސަލަ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފުރަތަމަ ހުށައެޅިފައި ވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން ދިހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އެކި ފަހަރު މަތިން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އިންޓަވެންޝަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޝިދާތާ ވިދާޅުވިއެވެ،

ޝައިމް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެންޑަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 ގައެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ދަރުމައަށް ކުދިން ބަލައިދޭ އުސޫލުގެ ދަށުން އޭނާގެ ބެލެނިވެރިކަން ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރެވުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 11 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ވެސް ޝައިމްގެ މައްސަލައިގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އެކި ފަހަރު މަތިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ގަވައިދުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުނުވާ މައްސަލައިގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ އެކު މަޝްވަރާތަކެއް ވެސް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް، ޝައިމް އޭނާގެ މަންމައާއި އެކު ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ދިިރިއުޅެމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ޝައިމް މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހެއް ނޭނގިގެން ޕޮލިހުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އެދުނީ އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ އޭނާ އުޅޭ ނޫޅޭ ތަނެއް ނޭނގޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއާ ގުޅިގެން، ޝައިމް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ޝައިމް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އޭނާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ގެންދިޔައީ ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގައެވެ.

ޝައިމް ހިޔާއަށް ގެންދެވުމަށް ފަހު އޭނާ ބަހައްޓާފައި ހުރީ، ވަކިން ކޮޓަރިއެއްގައި ކަމަށާއި، އެއީ އެހެން ކުދިންނަށް އެއްކޮށް ބަހައްޓަން ކަމުނުދާތީ ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ވެސް ޖެންޑަރއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ޝައިމް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުރި ދުވަސްވަރު ވެސް އަހުލާގީ އެތައް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެތަނުގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގާ މުދަލަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ޝައިމް ފިލީ 18 ޖޫންގައި ކަމަށާއި އެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ، ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގައެވެ. ޝައިމް ފިލައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ މަރާމާތު ކުރަން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކޮޓަރިއަކުންނެވެ. އޭނާ ބަލަން ހަވާލުކޮށްފައި ހުރި އެހީތެރިޔާ، ފިލި ދުވަހުގެ ރޭ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ބެލިއިރު ވެސް އޭނާ ނިދާފައި އޮތް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޝައިމްއަކީ އާންމުކޮށް ވެސް ނިދާއިރު މޫނުމަތީގައި ބެޑްޝީޓު އަޅައިގެން ނިދާ ކުއްޖަކަށް ވުމުން، އޭނާ ފިލީ ސީދާ ކޮން ގަޑިއަކު ކަމެއް ކަށަވަރު ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިހާތަނަށް ޝައިމް ހޯދަން ފުލުހުން ތިން ތަނެއް ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ބަލާފާސްކޮށްފައިވާ އިރު، އެ ކުއްޖާ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް