އާދީއްތަ 18 އޯގަސްޓު 2019
08 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މަގު ހެދުން

އަށް ރަށެއްގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

  • މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ވަނީ ނިންމާފައި

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 09:32 11,976

ތާރުއަޅައިގެން ހަދާފައިވާ މަގެއް - ޙުސައިން ޙަސަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އަށް ރަށެއްގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ދެ ޕެކޭޖަކަށް ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ޕެކޭޖްގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކަކީ ލ. ގަން، ތ. ތިމަރަފުށި، ތ. ގުރައިދޫ އަދި ގދ. ގައްދޫއެވެ. ދެވަނަ ޕެކޭޖްގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކަކީ ހއ. ކެލާ، ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ރ. އަލިފުށި އަދި މ. މުލަކުއެވެ.

ތާރު އަޅައިގެން ހަދާ މި މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މަގުތަކަކީ މަގުތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ އަދި ސަލާމަތްތެރި ތަނަކަށް ހެދުން ކަމަށާއި އަދި ތާރު އެޅުމުގެ ސަބަބުން މެއިންޓެނަންސް ހަރަދު ކުޑަކުރުން ކަމަށެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންބޮޑުވުގެ މައްސަލަ އަށް ވެސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް މި އިއުލާންގެ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ޓީއޯއާރް)ގައި ވެއެވެ.

މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ، ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 1400 ނިޔަލަށް "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރަސްޓް" ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފިނޭސް މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާންގައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް