އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - މިނިވަން މުއްސަސާތައް

މަޖިލިސް ޒިންމާދާރު ނުވެ މުއްސަސާތައް ޒިންމާދާރެއް ނުކުރެވޭނެ: ޝަފީގު

  • 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ފެނުނީ އެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފައިވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
  • މިނިވަން މުއްސަސާއަކަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ މިންވަރު ހާމަވި
  • ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށްފައެއްނުވޭ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 07:26 3,510

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހަމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޒިންމާދާރު ނުވެއްޖެ ނަމަ މިނިވަން މުއްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުވެސް ޒިންމާދާރެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ޝަފީގު ވިދާޅުވީ އުވިގެން ދިޔަ މަޖިލީހުން މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައިވާކަމަށާއި ގޯސްކޮށް ކަންކަން ހިނގާފައި އެބަ ހުރި ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަގޮތެއްގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތައްވެސް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް މަތި ކުރެވިފަ. ނަމަވެސް އެ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތެއްވެސް ނުހިނގާ. އަދި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރވިފައެއްނުވޭ. އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ރާއްޖެޓީވީ 5 ފަހަރެއްގެ މަތިން 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާކުރި ހަނދާން. އަދި އެއިރު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިންމަމުން ދިޔަ ނިންމުން ތަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީއަށްވެސް ހުށައެޅި. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަވެސް އެ ދުވަހުވެސް ބެލިފައެއްނުވޭ. އެހެން ކަމުން މަޖިލީސް ހުއްޓުވާލާފައި އޮތުމަކީ މިނިވަން މުއްސަސާތައްވެސް ނިދިޖެހިފައި އޮތުމަށް ލިބުނު އިތުރު ފުރުސަތެއް،"

~ ޝަފީގު

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރަކަށް ހުންނެވި ޝަފީގު ވިދާޅުވީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމުން ދޭހަވި އެއްކަމަކީ މިނިވަން މުއްސަސާއަކަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ މިންވަރު ކަމަށާއި މީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ކޮމެޓީގައި ވިދާޅުވެ ދެއްވީ ކުޑަ މިންވަރެއް ކަމަށްވެސް ޝަފީގު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބުގެ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރައްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ޝަފީގު ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ހާޒިރު ކުރި ޝަހީބު އަމަލުކުރެއްވީ މެންބަރުން ނިންމެވި ނިންމުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ ޒިންމާދާރު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ގާނޫނާއި ހިލާފަށް އަދި ނުފޫޒުގައި ޖެހި ކޮމިޝަނުން ކަންކަން ނިންމުމަށް ފަހު، އެ ޒިންމާތަކުން ބަރީއަވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް ވެސް ޝަފީގު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަން އެނގެނީ އަޅުގަނޑު އެކަންޏަކަށްނޫން. ލައިވް ކުރަމުންދިޔަ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ސުވާލު ކުރި ތަން. ކޮމެޓީން ކޮމިޝަނުގެ ދެ މެންބަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަން ނިންމި ތަން. އެ ހިސާބުން އަޅުގަނޑަށްވެސް އަދި ކޮމެޓީގެ އެހެން މެންބަރުންނަށްވެސް ވަރަށް ގިނަ މެސެޖްތަކެއް އަންނަމުން ދިޔަ. އެ މެސެޖްތަކުގައި މުޅި ކޮމިޝަންވެސް އުވާލާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވަކި ކުރަންޖެހޭކަމަށްވެސް ބުނަމުން ދިޔަ. އެހެން ކަމުން އާންމު ރައްޔިތުންވެސް ވޭތިވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަގޮތް ގާތުން ބެލި. އަދި އެ ދުވަސްވަރަކީ އެފަދަ ވާހަކަތައް މާބޮޑަށް ދެއްކޭނެ ދުވަސްވަރެއް ނޫން. އަދި ބައެއް މީޑިއާތަކުން އެ ވާހަކަތަކަށް ގެނެސްދެމުން ދިޔައިރު ބައެއް މީޑިއާތަކުން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް،"

~ ޝަފީގު

ޝަފީގު ވިދާޅުވީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވައި ދިނުމަށް ކޮމެޓީން އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމައަށް ޔައުމިއްޔާ ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާފައި ހުރި ގޮތް އިތުރަށް ބަލަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް