ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ސުޕްރީމް ކޯޓް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެެ އަދަދު 7 އަށް ބަދަލުކުރަނީ

  • އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާތައްކުރެވިފައިވާކަން އެނގިފައިވޭ
  • ފަނޑިޔާާރުން އަދަދު 5 އަށް ބަދަލުކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި
  • ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހް ވަރަށް އަވަހަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 24 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 15:09 23,165

ދިވެހިރާއްޖޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 3 ފަނޑިޔާރުން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 7 އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައި، އެކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި އެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް އިތުބާރުހުރި މަސްދަރުތަކުން އެނގިފައިވާގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 7 އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައި، ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންްނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެކަމުގައި އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާތައްކުރެވިފައިވާކަން އެނގިފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ފަރާތުން ބުނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 7 އަށް ބަދަލުކުރަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ ތަސައްވަރުކުރި ފަދަ ސުޕްރީމް ކޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްސަދުގައިކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިންމައި، މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު އިސްލާހްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެ ފަރާތުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އައު ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފުރަތަމަ ތިއްބެވީ 7 ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އެގޮތުން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އޭރުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބަވާނީ 6 ފަނޑިޔާރުންްނެވެ. ނަމަވެސް 7 ފަނޑިޔާރުުންގެ އަދަދު، 5 ފަނޑިޔާރުންނަށް ބަދަލުކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ބޭނުންވާގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގުމަށެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު، ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 5 ފަނޑިޔާރުންނަށް ބަދަލުކޮށް، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދީފައިވެއެވެ. ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އެ އިސްލާހާއެކު، މަޤާމުން ދުރުކުރީ އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިންނާއި، ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާނު އެވެ. އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ، އޭރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމްތަކުގައި ރައުޔު ތަފާތުވާ ދެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެވުުނު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުން:

  1. ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިން (އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު - މަޤާމުން ވަކިކުރެވިފައި)
  2. ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް (މިހާރުވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައިި)
  3. ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާނު (މަޤާމުން ވަކިކުރެވިފައި)
  4. ފަނޑިޔާރު އަބްުދުﷲ ސައީދު (މަޤާމުން ވަކިކުރެވިފައި)
  5. ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު (މަޤާމުން ވަކިކުރެވިފައި)
  6. ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު (މިހާރުވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައިި)
  7. ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ (މިހާރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު)

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް