ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:29
ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ހެޑް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ހެޑް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިކްޓްރީ ސ.ކ
ޓީމު އޮތީ މުބާރާތަކަށް ވާންޖެހޭ ވަރަށް ތައްޔާރުވެފައެއް ނޫން: ސުޒޭން
 
ނިއުއާ ދެކޮޅަށް އަބަދުވެސް ނުކުންނާނީ މޮޅެއް ހޯދުމަށް
 
ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން
 
ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން

މިއަހަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނާ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ކުރިމަތިލީ ރަނގަޅު ސްކޮޑަކާއެކު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެޓީމު އޮތީ މުބާރާތަކަށް ނުކުންނަން އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި ނޫން ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި ވިކްޓްރީ ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އެފްއޭއެމްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސުޒޭން ބުނީ ލީގު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓް އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ސުޒޭން ބުނީ ބޮޑު މުބާރާތަކަށް ކުރިމަތިލީ އިރު، އެޓީމުގެ ފިޓްނަސް ހާލަތު ވަރަށް ދަށް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ޓީމު އަންނާނީ ރަނގަޅު ވަމުން ކަމަށެވެ.

"ޓީމު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ދެވަނަ މެޗަކަށް ނިއުރޭޑިއެންޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލިބުމަކީ އެ ޓީމު ބަލިކުރަން ލިބިގެންދިޔަ ފުރުސަތެއް. މިވަގުތު ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ. އެކަން ކުރަން ދުވަސް ނަގާނެ. މިހާރު އޮތް ޓީމާއެކު ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ވިކްޓްރީ ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް" ސުޒޭން ބުންޏެވެ.

ސުޒޭން ބުނީ މި މެޗުގެ އިތުރުން އަބަދުވެސް ވިކްޓްރީން އަބަދުވެސް ނުކުންނާނީ ނިއުއާ ދެކޮޅަށް މޮޅެއް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި އަދި އެ ދެ ޓީމަކީ އަބަދުވެސް ވާދަވެރި ދެޓީމު ކަމަށެވެ.

ވިކްޓްރީއެކޭ އެއްފަދައިން ނިއުރޭޑިއަންޓަށްވެސް މި މެޗް ވެގެންދާނީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މުހިންމު މެޗަކަށެވެ. ދެ ޓީމުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން މެޗް ކާމިޔާބުކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި އޮތުމާ މި ސީޒަންގައި ނިއުރޭޑިއެންޓްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ޓީމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގެނެސްފައި ވުމަކީ މެޗަށް ނިކުންނައިރު އެ ޓީމަށް މޮޅުވާން މަޖުބޫރުވާ ސަބަބެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް