ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:23
ރެއާލް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލަސްޕާމަސް އުފާފާޅުކުރަނީ
ރެއާލް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލަސްޕާމަސް އުފާފާޅުކުރަނީ
ގޯލް.ކޮމް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: ލަސްޕާމަސް އަތުން އެއްވަރުވެ ރެއާލް ދެވަނަ އަށް ވެއްޓުނުއިރު، ބާސާ އެއްވަނައަށް
 
ރެއާލް އޮތީ ކުޅުނު 24 މެޗުން ލިބުނު 56 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގަ
 
ބާސާ ވަނީ ކުޅުނު 25 މެޗުން ލިބުނު 57 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލާފަ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ލަސްޕާމަސް އަތުން އެއްވަރުވެ ރެއާލް ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނަ އަށް ވެއްޓުނުއިރު، ބާސާ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލަސްޕާމަސްއާ ވާދަކޮށް ރެއާލް އެއްވަރުވީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރެއާލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން 8 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަޓިއޯ ކޮވަކިޗްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިސްކޯ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ލަސްޕާމަސް އިން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑެވިޑް ސައިމޮންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޕެޑްރޯ އެވެ.

މި ލަނޑުތަކަށްފަހު ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރެއާލް އަށް ވަނީ ލީޑު އަނބުރާ ހޯދުމަށް ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ރެއާލް އަށް އިތުރު ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވީ އެޓީމުގެ ވިންގާ ގެރެތް ބޭލް ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން ސީދާ ރަތްކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ހާފް އެއްކޮށް ކަހަލަގޮތަކަށް އެޓީމުން ކުޅުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުގައެވެ.

މެޗުގައި ލަސްޕާމަސް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީޑު ނެގީ 56 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ޖޮނަތަން ވިއެރާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު، ލީޑު ފުޅާކޮށްދިން ލަނޑު އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ލަސްޕާމަސް އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެވިން ޕްރިންސް ބޯޓެންގް އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު މެޗު ނިމެން ދަނިކޮށް ރެއާލް އިން ވަނީ މެޗުގެ ފަހު 10 މިނެޓުގައި ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާއެކު ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 86 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ރޮނާލްޑޯ ފަރަގު ކުޑަކުރިއިރު، ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިން ލަނޑު 89 ވަނަ މިނެޓުގައިވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޭނާއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ރެއާލް އޮތީ ކުޅުނު 24 މެޗުން ލިބުނު 56 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގަ އެވެ. ލަސްޕާމަސް އޮތީ ކުޅުނު 25 މެޗުން ލިބުނު 29 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 12 ވަނައިގަ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސާ މޮޅުވީ ސޕޯޓިން ގިޖޮންއާ ވާދަކޮށް 1-6 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބާސާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ނުވަ ވަނަ މިނެޓުގައި ލިއޮނެލް މެސީގެ ލަނޑުން އެޓީމުން ލީޑު ނެގިއިރު، އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ސްޕޯޓިންގެ ހުއާން ރޮޑްރިގޭޒް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުން އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ.

މި ލަނޑުތަކަށްފަހުވެސް ބާސާ އިން ދިޔައީ ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 21 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާލޮސް ކާސްޓްރޯ ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ސްޕޯޓިން އަށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވަނީ ބާސާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މި ސީޒަނުގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖެހި ލަނޑުގެ އަދަދު 20 އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ސްޕޯޓިންގެ މައްޗަށް ބާސާ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް ބާސާ އިން ވަނީ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ފްރެންސިސްކޯ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، 65 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސާގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނޭމާ އެވެ. މީގެއިތުރުން އެޓީމުން މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ފަހު ލަނޑު އަދި ހަ ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިވާން ރަކިޓިޗް އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ބާސާ ވަނީ ކުޅުނު 25 މެޗުން ލިބުނު 57 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލާފައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ސްޕޯޓިން އޮތީ ކުޅުނު 25 މެޗުން ލިބުނު 17 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 19 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް