ހޮނިހިރު 19 އޮކްޓޯބަރ 2019
02 ހެއި
1441 ސަފަރު 20
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:53
އިޝާ 19:05
ރިޕޯޓު - ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލުން

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލުން، އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ޝުކުރު މިނިސްޓަރ މަހްލޫފަށް

  • ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އެކުލެވެނީ 11 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް
  • އަލަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލާމެދު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އުންމީދު ބޮޑު

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 17 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 04:18 13,073

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް ޤާނޫނާއި، އެއްގޮތަށް އުވާލާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި އެތުލީޓުން ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރަން އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް 11 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭއިރު، މި ކައުންސިލް ދެން އަލުން އެކުލަވާލާނީ އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭ މެމްބަރުންނާއި އެއްކޮށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް އަހުމަދު މަހްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުޅިވަރު ގިނަ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވަނީ މިނިސްޓަރ މަހްލޫފްގެ މި ނިންމެވުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނީ، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ އިދާރީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށާއި، އަލުން އެކުލަވާލާ ކައުންސިލްއަކީ ކުރިމަގުގުއި މުޅި ކުޅިވަރު އާއިލާއަށް ހިދުމަތްތެރި ހަރުދަނާ ގާބިލް ކައުންސިލަކަށްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފްގެ ނިންމެވުމަށް ބާސްކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުންވެސް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައިވާއިރު، ކުޅިވަރުގެ ގަނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ މަޖިލީސް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިހާރު އޮތް ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ މަޖިލިސް އުވާލައްވަން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ނިންމެވި ހިތްވަރުގަދަ ނިންމެވުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އެކުލަވާލަން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ނިންމެވި ނިންމުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ކައުންސިލަކީ ކުޅިވަރުގެ ހެވާ ލާބައަށް، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލަކަށްވުން ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފްގެ ނިންމެވުމަށް ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި، އެޅުއްވި މުހިންމު ފިޔަވަޅަށް ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށާއި، ކުރިމަގުގައި ކުޅިވަރުތަކަށް، އިތުރުދިރުމާއި، އާރާސްތުކަން ގެނެސްދެއްވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އުވިދިޔަ ކުޅިވަރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތަށް ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުންވެސް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފްގެ ނިންމެވުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވާއިރު، އެ ދެ އެސޯސިއޭޝަނުންވެސް އުންމީދުކުރަނީ އަލަށް އެކުލަވާލާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން ކުޅިވަރަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތްތައް ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ.

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގައި ހިމެނެނީ ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއިން މިނިސްޓަރު އައްޔަންކުރައްވާ ދެ ބޭފުޅަކާއި، ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އައްޔަންކުރައްވާ އަންހެން ދެ ބޭފުޅަކާއި، ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އައްޔަންކުރައްވާ ގާނޫނީ ވަކީލަކާއި، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލް ކުރުމަށް އެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރަކާއި، ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް ތަމްސީލް ކުރުމަށް ދެ މެންބަރުންނާއި ނޮން އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރުތައް ތަމްސީލް ކުރުމަށް ދެ މެންބަރުން އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެކެވެ.

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރާ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުމެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ 90 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ކްލަބްތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރާނެ ގޮތްތަކާ މެދު އަންނަ އަހަރު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިސްނައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް