އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ހަނގުރާމަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ދިވެހިން

ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ މީހުން ގެންނާކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

  • އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ގެންނަން ބޭނުންނުވަނީ މުސްތަގުބަލުގައި އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ
  • ހަނގުރާމަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ދިވެހިންގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 16 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 09:44 3,892

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ބޭރުގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ މީހުން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެންނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީގުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ އެކު މިހާރު ލަންކާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ މީހުންނަށް އަނބުރާ ނާދެވޭ ގޮތަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާ ވަޒަން ކުރަން ނޭނގޭނެތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުން އަނބުރާ ގެނެސްގެން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމަނިކުފާނު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ބަޔަކު ހަނގުރާމަތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުންނާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެ މީހުންގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ މީހުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދަނީ ކޮންތަނެއްގައި ކަން ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބަޔަކު އަނބުރާ ގައުމަށް އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް އެއްބާރުލުންދީ އެކަން ހުއްޓުވަން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހަރުކަށި ހިޔާލުތައް ފެތުރެނީ ގާނޫނުތަކާ ގަވައިދުތަކާ ނެތިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ޒާތުގެ ކަންކަމަށް މަގުފަހި ކޮށްދެނީ އެއިރެއްގައި އެކަންކަން ބެލުމުގެ ޒިންމާ އެޅިފައި ތިބި ބަޔަކު އެކަންކަމަށް އަޅާނުލުމުން ނުވަތަ ގަސްތުގައި މަގުފަހިކޮށްދިނުމުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަން ރާއްޖެއިން އެކުވެރި ގައުމުތަކާ އެކު އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ ވަކި ގައުމެއްގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބުނެ، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައަކީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުމް، ހާއްސަކޮށް ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަން ރާއްޖެއިން، އެކުވެރި ގައުމުތަކާ އެކު އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މި ފަހުން ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީއެއް ވެދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ދެ ގައުމު އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް މި ޒާތުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެހީވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަދި އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް