ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުހީ

މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލަނީ

  • ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުކުރަން އިސްކަމެއްދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އޮންލައިން ލައިބްރަރީ ސަރވިސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
  • ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ހެދުމަށް އެމިނިސްޓްރީއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 16 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 07:59 1,894

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ މަތީ ތައުލީމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. ހަސަން ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރި ވައުދުތައް ނިމުމާ އެކު މިހާރު އެ މިނިސްޓްރީން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހުރި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު މިދަނީ ކުރަމުން. ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމާ ތަމްރީނުގެ ކަންތައްތައް ބައްޓަންވެގެން ދާނީ އަމްބްރެއްލާ ގަވާއިދެއް އޮންނަ އެބަޖެހޭ. އެ ނެތި ކަންތައް ކުރަންވީމަ ބައެއް ފަހަރު އެޑް ހޮކްކޮށް ކަންތައް ކުރަމުންދަނީ އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން

~ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާޙިމް ހަސަން

އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމު ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވަނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުކުރުން ކަމަށާއި، މުސްތަގުބަލުގައި އެއާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތައް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ގަވަރނެންސްގެ ދާއިރާއިން އެކި ކަހަލަ ޓްރެއިނިންގެ ފުރުސަތުތައް ދިނުމާއި، ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އޮންލައިން ލައިބްރަރީ ސަރވިސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އެކި ކަހަލަ ޓްރެއިނިންގ ދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ނެޝަނަލް ރިސަރޗް ކައުންސިލެއް ގާއިމް ކުރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ހަސަން ވިދާޅުވީ، އެ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވެސް މިހާރު އިސްކަމެއް ދީގެން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޖޫނިއަރ ކޮލެޖަކީ، ސެކަންޑަރީ ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހުނަރު އެހެން ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދީގެން އެ ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޯށްދިނުމަށްޓަކައި އުފައްދަން ގަސްތުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޝަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް