އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަންނަ ނުފޫޒު ހުއްޓުވުން: ލަތީފާ ޤާސިމް

  • މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ޖޭއެސްސީ ފަސްޖެހޭ
  • 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ގިނަ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 14 ޖޫން 2019 | ހުކުރު 18:04 17,613

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ލަތީފާ ގާސިމް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ވަންނަ ނުފޫޒު ހުއްޓުވުން ކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު, ގާނޫނީ ވަކީލު ލަތީފާ ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ހާޒިރުކޮށް ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީގައި ވަކީލް ލަތީފާ ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންގޮސްފައިވާގޮތާއިމެދު ބަހުސް ކުރަމުން ދަނީ މިއަދު ނޫން ކަމަށާއި، ޖޭއެސްސީގައި ކޮންމްޕޮޒިޝަން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގައި ލިޔަން ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކުރެވުނު ހަމައިން ފެށިގެން ވެސް ބަހުސްކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީ އެކުލަވާލެވޭގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޖުޑީޝަރީއާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސްއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ލަތީފާ ވިދާޅުވީ ވަރަށް ބައިވަރު ކަރުދާސްތަކެއް ހުށަހެޅި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި، ކޮމިޝަން އިސްލާހުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. 19 ވަނަ މަޖިލީހުން އެކަންކަން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ހައްލު ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ

ލަތީފާ ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ކުރާ ބާރާއި، އަދުލްއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރު އެއްކަށްޗެއްގެ ގޮތުގައި އޮތްއިރާއި، ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިތުބާރު އިތުރުތޯ ވީ ނުވަތަ އިތުބާރު އިތުރަށް ގެއްލުނީތޯ މިއީ ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ އާ ގާނޫނު އަސާސީއަކާއެކުގަ ރައްޔިތުން ކުރި އުންމީދު ޖުޑިޝަރީ އެގްޒެކެޓިވްއިން މިނިވަންކޮށް މިނިވަން ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީގަ އެބަޔާންކުރި ގޮތުން އެ އުންމީދުކުރި ނަތީޖާއެއް ނޫން ލިބެމުންދަނީ. މިއީ ވެސް 19 ވަނަ މަޖިލީހުން ވިސްނައި ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެ އިތުބާރު ހޯދުމަށްޓަކައި ދެން ކޮން ބަދަލުތަކެއްތޯ ގެންނަންވީ. އެއާއެކުގަ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް ބިނާވުމުގައި އެންމެ ކަމެއް ދެކަމެއް ނޫން ހިމެނިގެންދަނީ.

ލަތީފާ ވިދާޅުވީ އިތުބާރެއް އުފެދި، އިތުބާރެއް ކުރިއަރާ ދިއުމުގެ އިތުރުން އިތުބާރު ގެއްލުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މައުލޫމާތު ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖޭއެސްސީން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސް ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެމައުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެހެން ގޮތަކުން އެމައުލޫމާތު ހާމަވާ ކަމަށާއި، އެމައުލޫމާތަކީ މުޅިން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ކޮމިޝަންގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާ ކަމަށް ލަތީފާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކަކީ ކޮބައިކަން ބެލިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ކޮންމެ އަހަރަކު އާންމުކުރާ ރިޕޯޓަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ލަތީފާ ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ވެސް ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި، ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި ކަމާބެހޭ ގާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ދިމާވެފައިވާ ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ހުރަސްތަކާއި ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތްތައް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީއާ ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކަންކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް 19 ވަނަ މަޖިލީހުން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް