ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - އިބްރާހީމް ހޫދު

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މުށުތެރެއަށް ލައިގެން ކަންކަން ކުރަން ބޭނުމެއް ނޫން: ހޫދު

  • އޭސީސީގެ ރައީސް އަދި ބްރޯޑްކޮމްގެ ނައިބު ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިނުގެން މުސާރަ ނަންގަވާ
  • ޑިއު ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ސަރުކާރަށް ދަނީ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވަމުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 13:32 3,561

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ރައީސް ސޯލިހާ އެކު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މި ސަރުކާރުން މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މުށުތެރެއަށް ލައިގެން ކަންކަން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޫދު ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ކަންކަން ކުރާނީ މަޖިލީހުން ކަމަށާއި "އަދިކިރިޔާ މަޖިލިސް ހިނގައިގަތީ" ކަމަށެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ޞަފްވާން އާއި ބައެއް އެހެން މެންބަރު އޮފީހަށް ހާޒިރުވަޑައިނުގެން މުސާރަ ނަންގަވާތީ އެކަމާ މެދު ސަރުކާރުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅަނީ ކީއްވެގެންތޯ ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން ހޫދު ވިދާޅުވީ، "ޑިއު ޕްރޮސެސް" އިން އެކަން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

މުސާރަ ނެންގެވިޔަސް މި ދެންނެވީ އޭގައި އޮންނަނީ އަސްލު މަޖިލީހާ ގުޅިގެން. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ކިޔަމުން. އަޅުގަނޑު ފެއްޓިއިރު ވެސް މި ދެންނެވީ މިނިވަން މުއައްސާސާތް މުށުތެރެއަށްލައިގެން އެއްޗެހި އެގޮތް މިގޮތް ހަދާ ވާހަކަ. އެކަން ނުކުރަން އަސްލުގައި. އެހެންވީމާ އޭގައިވެސް އޮންނަ ޑިއު ޕްރޮސެސްއެއް. އެ ޕްރޮސެސް ތެރެއިން އެކަންކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ،''

~ ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ހޫދު

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހޫދު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އާއި ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ސޮފްވާން ވަޒީފާ އަށް ނުނިކުންނާވާ މުސާރަ ނަންގަވާތާ ހައެއްކަ މަސްވެފައިވާ އިރު ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތަށް އެ ކޮމިޝަންތަކުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ. ސޮފްވާން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަވާތީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކަމުގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި ރައީސް އޮފީހަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ 5 ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވިދިވިދިގެން ކޮމިޝަންގެ ތިން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ، އެ މެމްބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެ އެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް އޮފީހަށާއި، މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ޤާނޫނީ މާއްދާތައް ވެސް ފާހަގަކޮޮށްފައި ވެއެވެ.

ކޮރަޕްޝަނާއި ޖިނާއި ބައެއް ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބައެއް މީހުން ސަރުކާރުގެ ބޯޑުތަކަށް ލަމުން ގެންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޫދު ވިދާޅުވީ، ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިގެން ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅިފައިވާ ނަމަ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

ތުހުމަތު ބައިވަރު ގޮތް ގޮތަށް ކުރެވިދާނެ މި ދެންނެވީ ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ލައިގެން ފޯމަލް އެޖެންސީއަކުން އެކަމާ މެދު ޝަކުވާއެއް އުުފުލިފައި އޮތް ނަމަ އެކަން ބަލާނެ. އެކަމަކު މި ދެންނެވީ އަނެއްހެން މީހަކާ މެދު ވަކި ވާހަކައެއް ދެކެވުނަސް އެ ޕްރޮސެސް ތެރެއަށް ނުވަންނަ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޯއްނާނެ އަނެއްހެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އެ ބަލަނީ ބޯޑަށް އެ މީހާ ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރާވަރު ބަލާނީ އިނގޭތޯ. ބަލާ އެ މީހާއަކީ ބޯޑަށް އެކަށީގެންވާ މީހެއްތޯ ބަލާފައި އެ ގޮތަށް ބޯޑަށް މީހަކު އައްޔަން ކުރާނީ،"

~ އިބްރާހިމް ހޫދު

ހޫދު މިހެން ވިދާޅުވި އިރު އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރި ސަން އޮންލައިންގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ސިނާން އަލީ އަންހެނުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެ ކުރިން ދައުވާކުރަން ފުލުހުން ވަނީ ޕީޖީ އޮފީހަށް ވެސް ފޮނުވާފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ވީޑިއާތަކެއް ވައިރަލްވެފައި ވެއެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހު އޭނާ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރިކަން ދާދި ފަހުން އާންމުވުމާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް