ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - އަދީބް ބޭސްފަރުވާ އަށް ފުރުވުން

އަދީބް ފިލައިފިނަމަ، އެއީ މުޅި ސަރުކާރުގެ ފެއިލްވުމެއް: އިމްރާން

  • އަދީބް ފިލުވުމަށް އެއްވެސް ޖާގައެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • 7 މީހުންގެ ޓީމެއް އަދީބް މާލެ އަންނަންދެން، އަދީބާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާނެ
  • ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް އަދީބް ގެންނާނަން

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 20:07 10,483

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބް ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮސް ފިލައިފިނަމަ، އެއީ މުޅި ސަރުކާރުގެ ފެއިލަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ހުއްދަ ދިނުމުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ގައުމީ ސަލާމަތާއި، ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަނީ އެ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި 4 މުއައްސަސާ ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒުގެ އިތުރުން އިމިގްރޭޝަންގެ ޒިންމާދާރުވެރިންނެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފުރުވާލުމަށްފަހު، އޭނާ ފިލައިގެން ގޮސްފިނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ނަމަ ނަގާނަން

~ އިމްރާން އަބްދުﷲ

އަދީބް ފިލުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުރި އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ނުދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަދީބާއި ގުޅުން ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ތަހްގީގް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަދީބްއާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކުގައި ހޯދިފައިނުވާ ފަދަ ކުރިއެރުންތަކެއް 4 މަސް ދުވަހު ތެރޭގައި ހޯދިފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ފިލައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން، އަދީބް ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން

~ އިމްރާން އަބްދުﷲ

ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ އަދީބް ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު އެ އިދާރާއިން ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕޮލިހުންގެ އެޑްވާންސް ޓީމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންޑިޔާއަށް ފުރާނެ ކަމަށާއި، އަދީބް ބޭސްފަރުވާ ހޯދާ އިންސްޓިޓިއުޓް އާއި، ހުންނަ ހޮޓެލް އެ ޓީމުން ޗެކްކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދީބްގެ ބޭސްފަރުވާ ނިމެންދެން ކަރެކްޝަންގެ ތިން އޮފިސަރުންނާއި، ފުލުހުންގެ 4 އޮފިސަރުންނާއި އެކު 7 މީހުންގެ ޓީމެއް އިންޑިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މި ކަމުގައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދީބަކީ ދައުލަތުގެ މަސްލަހަތު ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ފަރާތެއް. އެނބުރި ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތީ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބަލާނެ. އިންޑިއާއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނެވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުވެފައި ވަނީ.

~ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

އަދީބް ބޭސް ފަރުވާއަށް ފުރުވާލުމަށްޓަކައި ދޫކޮށްފައިވަނީ 1 އަހަރުގެ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ކަމަށާއި، އެ ޑޮކިއުމެންޓް މެދުވެރިކޮށް އިންޑިޔާ ނޫން އެހެން ގައުމަކަށް ދަތުރުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ދާން ދޫކުރެވެނީ 1 އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓެއް ކަމަށާއި، ޑޮކިއުމެންޓް އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރަނަމަ،އެކަން ދުރާލާ ކުރަންޖެހޭނަމަ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ މުނާޒް ވިދާޅުވީ އަދީބް ބޭސް ފަރުވާއަށް ފުރުވާލަން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދީބް ފިލައިގެން ދެވޭނެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް މުނާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް