ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

  • ދެ ފަނޑިޔާރުންވެސް ސަސްޕެންޑްކުރީ ޖޭއެސްސީގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަގުލަބިއްޔަތުން
  • ތިނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށްވެސް ޖޭއެސްސީން ނިންމި
  • ޖޭއެސްސީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ މައުލޫމާތުވެސް ހިއްސާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 17:59 16,277

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (މ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހަސަން ސައީދު ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖޭއެސްސީގެ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒަހީން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމީ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ އަޤުލަބިއްޔަތުންކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އެޅުއްވި ފިޔަވަޅެއްކަމަށްވެސް ޒަހީން ވިދާޅުވިި އެވެ.

އެގޮތުން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމީ ޖޭއެސްސީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ ފަނޑިޔާރާއި ގުޅޭ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައަކަށްވާއިރު، އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުޤީޤްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ޒަހީން ވިދާވި އެވެ.

އާދެ. ހަމަ އެ މައްސަލައާއިި ގުޅިގެން ހަމަ މިއީ. އެ މައްސަލައާއި ގުޅުންވެސް އޮތްކަމެއް މިއީ. އެ މައްސަލައާއި ގުޅިފައި އޮތްކަމެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލސިް ސާރވިސްއިން ބަލަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމަ އެއް މައްސަލައެއް ގާތް ގަނޑަކަށް މި އުޅެނީ.

~ ޖޭއެސްސީގެ ޑިރެކްޓަރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ގުޅެގޮތުން ޖޭއެސްސީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ހުށައެޅުއްވީ އެމަނިކުފާނަށް 13 އަހަރުގެ ހުކުމްކުރުމަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެކެވެ. ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ އަނބިކަނބަލުންގެ އެކައުންޓަށެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނަންގަވައި، އަނބިކަނބަލުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވިއިރު އެފައިސާ ދީފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް ސާފުވާކަށެއް ނެތެވެ.

އޭގެއިތުރުން ޒަހީން ވިދާޅުވީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދު ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމީވެސް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޤުލަބިއްޔަތުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލެއް ޖޭއެސްސީން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. ޒަހީން، އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމީ، އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދުގެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ކޮމެޓީއަށް، އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ފެނުމުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށެވެ.

އެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ އިތުރުން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖޭއެސްސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ތިނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށްވެސް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ތިނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމީ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ ފުރިހަމަ އަޤުލަބިއްޔަތުންކަމަށް ޒަހީން ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވަކިކުރުމަށް ނިންމީ، އޭނާއާއި ގުޅެގޮތުން ހުށަހެޅުނު ބަދުއަހުލާޤީ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިއީ ޖޭއެސްސީގެ ތާރީހްގައިވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރު އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖޭއެސްސީގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެ ދެބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުވުމުގައި 9 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް