ހުކުރު 05 ޖޫން 2020
03 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުން

9 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

  • ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބ. ހިތާދޫ، ރ. ރަސްގެތީމު، ރ. ވާދޫ، ށ.ފޯކައިދޫ، ށ. ކަނޑިތީމު، ތ.ކަނޑޫދޫ ތ. ވަންދޫ، ށ. ކޮމަންޑޫގެ އިތުރުން ށ.މަރޮށީ ގައި

ކ. މާލެ | 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 18:12 | 8,822

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި ގައި ބޭއްވި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހަތަރު ކުންފުންޏަކާއެކު، ނުވަ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގު އެވެ.

200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ފަރުމާ ކުރުމާއި، ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ވިޔުގަ އެޅުމާއި ނަރުދަމާގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ގާއިމްކުރުން އަދި އާރއޯ ޕްލާންޓާއި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ސީ އައުޓް ފޯލް އެޅުމާއި އިދާރީ އޮފީސް ގާއިމްކުރުން އަދި ގޭގެއަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބ. ހިތާދޫ، ރ. ރަސްގެތީމު، ރ. ވާދޫ، ށ.ފޯކައިދޫ، ށ. ކަނޑިތީމު، ތ.ކަނޑޫދޫ ތ. ވަންދޫ، ށ. ކޮމަންޑޫގެ އިތުރުން ށ.މަރޮށީ ގައެވެ.

ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މި މަޝްރޫއުގައި ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވާ މޯހަން މުތާ އެކްސްޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ޕޮއިންޓް ތްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގުޅިގެން ފަސް ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން، ބ. ހިތާދޫ ގައި 35،345،856.14 (ތިރީސް ފަސް މިލިއަން ތިން ލައްކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހައެއް ޕޮއިންޓް ސާދަ ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއަކާއި، ރ. ރަސްގެތީމުގައި 24،294،037.12 (ސައުވީސް މިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ތިރިީސް ހަތެއް ޕޮއިންޓް ބާރަ ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއު އެއް، އަދި ށ. ފޯކައިދޫގައި ގާއިމުކުރަނީ 16،999،586.09 (ސޯޅަ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަ ހާސް ޕޮއިންޓް ނުވަ ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއެއްގެ އިތުރުން، ށ. ކަނޑިތީމުގައި ގާއިމުކުރަނީ 17،942،104.31 (ސަތާރަ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ސާޅީސް ދެހާސް އެއްސަތޭކަ ޕޮއިންޓް ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއަކާއި ތ. ވަންދޫގައި 20،818،524.86 (ވިހި މިލިއަން އަށްޑިހަ އެއް ލައްކަ އަސާރަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ސައުވިސް ޕޮއިންޓް އަށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއު އެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގައި ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވާ އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެފް.ޒެޑް.އީ ގުޅިގެން ތިން ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން، ރ. ވާދޫގައި 19،274،086 (ނަވާރަ މިލިއަން ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ހާސް އަށްޑިހަ ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއަކާއި، ށ. ކޮމަންޑޫގައި 23،535،180 (ތޭވިސް މިލިއަން ފަސްލައްކަ ތިރީސް ފަސް ހާސް އެއސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއެއްގެ އިތުރުން ތ. ކަނޑޫދޫގައި 19،260،200 (ނަވާރަ މިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސްޓޭޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ށ. މަރޮށީގައި 35،345،850 (ތިރީސް ފަސް މިލިއަން ތިން ލައްކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ހައެއް ޕޮއިންޓް ސާދަ ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.