ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް

ތަޅުންމަތީ ނާސްތާ ދިން ސުކޫލްގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅައިފިން، ތަކުރާރެއް ނުވާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

  • 213 ސުކޫލެއްގައި 57817 ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދެވިފައިވޭ
  • މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމުން، މާތް މަޤްސަދެއްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ރައްޔިތުންކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދޭ
  • ސުކޫލް ފެންވަރުގައި އެކަން ތަކުރާރުނުވާނެކަން ޔަޤީންކޮށްފައިވާކަމަށް ސުކޫލުން ބުނޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 11 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 19:08 11,815

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގައި ސުކޫލެއްގެ ދަރިވަރުން ނާސްތާ ނަގަނީ - ޓްވިޓަރ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއިރު، އެއް ސުކޫލެއްގެ ތަޅުންމަތީގައި ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދިން މައްސަލަ ބަލައި، ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެކަން ތަކުރާރުނުވާނެގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށީ، އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއިރު، ރަށެއްގެ ސުކޫލްގެ ތަޅުންމަތީގައި ދަރިވަރުން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނަގަމުންދިޔަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެ ގިނަ ބައެއް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެއީ ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސުކޫލްގެ އެލްކޭޖީ ދަރިވަރުންތަކެއް ނާސްތާ ނެގުމަށް ތިބި ފޮޓޯއެކެވެ.

އެކަމާއި ގުޅެގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސުކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންްނަށް ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ދެ ކްލާސްރޫމެއްގައި ދަރިިވަރުންނަށް ނާސްތާދީފައިވަނީ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ އުސޫލާއި ހިލާފަށްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި 213 ސުކޫލެއްގައި 57817 ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދެވިފައިވާއިރު، މަދު ކްލާސްރޫމްތަކުގައި މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމުން، މާތް މަޤްސަދެއްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ރައްޔިތުންކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނީމަދު މުވައްޒިފުންތަކެއް މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާތީ އެކަން މިނިސްޓްރީން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ުންޏެވެ.

އަދި މިފަދަ އަމަލެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

~ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އަބޫބަކުރު ސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ޖަމްޝީދަ ވިދާޅުވީ އެލްކޭޖީގެ ދަރިވަރުންނަކީ މީގެކުރިންވެސް އެގޮތަށް އިންޓަވަލް ނަގާ ކުދިންތަކެއްކަމަށާއި، މީގެކުރިން ބޭނުންކުރީ އިންޓަވަލް ބޮކްސް ކަމަށެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހުވެސް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުން އެކުދިން، ނާސްތާއާއިއެކުގައި ގޮސް އެގޮތަށް، ވަށް ބުރަކަށްވާގޮތަށް އިށީނީކަމަށް ޖަމްޝީދާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދަޅުވީ އެއީ ގަސްދުގައި ހިނގިކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި އެކަން ފާހަގަކުރެވުމާއެކު، އެފަދަކަމެއް ތަކުރާރުނުވާނެގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާނެކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެފަދަކަމެއް ގަސްތުގައިވިޔަކަ ނުދޭނެދެއްތޯ. އެކަން ފާހަގަވުމާއެކު އެކަން ތަކުރާރުނުވާނެކަން ޔަޤީންކުރިން. އަލަށް ކަމެއް ފަށައިގަންނައިރު، އަބަދުވެސް އިސްލާހްކޮށް، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނާނެ. އެގޮތަށް، އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅިން.

~ ޖަމްޝީދާ

ހުރިހާ ސުކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހު ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަކީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް