ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތައް އުވާލާއިރު ނުނިމިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ މުއައްސަސާއެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ހިސާން

  • ހިސާން ވަނީ ތިން އިސްލާހެއް ބިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި
  • ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް 18 ވަނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން ވަނީ ފާސްނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 10 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 15:06 9,941

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން - މަޖިލިސް

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތައް އުވާލަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާއިރު، ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ މުއައްސަސާއެއް ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލްގައި ހިމެނުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލްގެ ބަހުސް މަރްހަލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން ވަނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލަށް ތިން އިސްލާހެއް ގެންނަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ގާނޫނު އަސާސީން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އުފައްދަވާ ކޮމިޝަންތަކެކެއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮމިޝަން އުވާލުމުގެ ބާރު ވެސް އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބިލަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅުއްވަމުން ހިސާން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުވާލަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާއިރު، ކޮމިޝަންތަކުން ހޯދާފައި ހުންނަ މައުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތަކާއި، އަދި އެ ނޫން ވެސް ނަގާފައި ހުންނަ ހެކި ބަސް އެއީ ސައްހަ އެއްޗެހި ގޮތުގައި ދެމި އޮތުމަށް، ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކުރާނެ މުއައްސަސާއެއް ބިލްގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

"އެއީ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކައް އެ ބޭފުޅުންގެ ރިސޯސް އާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ ރިސޯސަސް ބޭކާރުވެޔަނުދިނުމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހެއް،"

~ ހިސާން ހުސައިން

ބިލަށް ގެންނަން ފެންނަ އިތުރު އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވަމުން ހިސާން ވިދާޅުވީ ބިލްގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމިޝަންތަކަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރުތައް ލިބިދީފައި އޮންނައިރު، އެ ބާރުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އެ އިހްތިޔާރު ކޮމިޝަންތަކައް ދިނުމަށް ބިލްގައި ލިޔަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަންތަކުން ތަހްގީގްކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ތެރޭ ހިމެނޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ނުވަތަ ސިވިލް މައްސަލަތަކުގައި މިހާރު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން، އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ތަބާވާންޖެހޭ މަދަނީ އިޖުރާއަތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ތަހްގީގް ކުރަމުންދާއިރު، ތަބާވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބިލްގައި ބަޔާންކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިންއެވެ. މި ބިލް 18 ވަނަ މަޖިލީހަށް ވެސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅިއެވެ. 18 ވަނަ މަޖިލީހަށް ވެސް މި ބިލް ހުށަހެޅުއްވީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުއެވެ. ހަތަރު ފަހަރު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުން ވެސް،18 ވަނަ މަޖިލީހުން މި ބިލް ފާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކޮމިޝަން އުފެއްދެވީ ޖެނުއަރީ 1، 2012 އިން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު 17، 2018 އާ ދެމެދު މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށެވެ. އެގޮތުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ 24 މައްސަލައެއް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީއާއެކު ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ބިލަށް ތާއީދްކުރައްވާ މެމްބަރުން ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް