ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިސް ފަރާތްތައް ވަކިކުރަންޖެހޭ!

  • ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ކަރަޕްޝަންގެ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ
  • އޭސީސީގެ ރައީސަށް މަނީ ލޯންޑަރިން އަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ
  • ސިނާންގެ ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 14:28 20,684

އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ (ކ) ސިނާން (މ) އަދި އަބްދުﷲ ދީދީ (ވ) - އާކައިވް

މި ސަރުކާރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން "އާނއެކޭ" ބުނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އޮތްވަރު ބޮޑުކަމުންނެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާ އާއި ވައްކަމާއި ކަރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ގިނަވެ ކުރީ ސަރުކާރަށް އޮތް ނުރުހުން މިހާރު ފާޅުވެގެން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެނޫން ސަރުކާރެއް ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރު ކުރުމެވެ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު، އިންތިޚާބުން ބޮޑުތަނުން ފެއިލް ކުރީ ހަމަޔާއި އިންސާފަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފައި ތިބިވަރު ބޮޑުކަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މަދުން ނަމަވެސް އެ އުންމީދުތަކަށް ފަނޑުކަން ލިބޭ ފަދަ ކަންކަން މި ސަރުކާރުގައި ދަނީ ތަކުރާރުވަމުންނެވެ. މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކޮށް ވަކި ކުރަމުންދާއިރު ކަރަޕްޝަނާއި ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބި ބައެއް މީހުން އަދިވެސް މަގާމުތަކުގައި އެބަތިއްބެވެ. އަދި އަލަށް އައްޔަން ވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ކުރެވޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ އިދާރާ ޖޭއެސްސީއަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކަށް ހުކުމް ކުރުމަށް އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވި ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދިވެސް ހުންނެވީ މެލޭޝިއާ އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރ ކަމުގެ މަގާމުގައެވެ. އޭނާއަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ފިރިކަލުން ނެންގެވި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރކަން ލިބިވަޑައިގަތީ ފިރިކަލުން ކުރެއްވި ހުކުމުގެ އިތުރު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އިންނަވައިގެން ކުރެއްވި އެ ހުކުމަށް ފަހު ކުރު މުއްދަތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމާ ހަމައަށް ވަޑައިގެންނެވުނު ގޮތް ވެސް ނޭނގެއެވެ.

އަބްދުﷲ ދީދީ ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. އެކަމަކު މިފަދަ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރެވޭއިރު ނަޒާހަތްތެރި ކަމާއި އަދުލު އިންސާފުން ދެން ހުކުމެއް ކުރެވިދާނެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އަށް ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާއިރު އަދިވެސް ހުންނެވީ އެމަގާމުގައެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިން ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. އޮފީހަށް ވަޑައިނުގެންނެވި ކަމުގައި ވިއަސް މުސާރަ ބަރާބަރަށް ނަންގަވައެވެ. އަނބިކަނބަލުން އަދިވެސް ހުންނެވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ލިބިލެއްވި ވަޒީފާގައި މެލޭޝިއާ އެމްބަސީގައެވެ. ބައެއް ކޮމިޝަންތަކުގައި ވެސް ހާޒިރުވެވަޑައިނުގެން މުސާރަ ނަންގަވާ މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވެ.

ބަދުއަޚްލާގީ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއްކޮށް ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ވެސް ފޮނުވައި އޮއްވައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ބޮޑެތި މަގާމުތައް ސިނާން އަލީ އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ތަކުރާރުނުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ރައްޔިތުންގެ ގެނައި މިސަރުކާރުން ވެސް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަން ދިނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ސިނާންއަށް އެ މަގާމު ދީފައިވަނީ މިސަރުކާރުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ ނަމަ އެ މީހަކު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ނުވަތަ މަގާމުން ވަގުތީ ގޮތުން އެކަހެރި ވުމަށް ޕްރެޝަރ ކުރެވެއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް އަމަލު ވެސް ކުރެއެވެ.

އެފަދަ ފަރާތްތައް އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ ނުދީފި ނަމަ، ވަކި ކުރުން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. ނުވަތަ މި ފަދަ ތުހުމަތުތައް ކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް އަލުން މަގާމްތައް ނުދިނުން އެއީ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ހުރި ރައީސަށް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. ގެއްލެމުންދާ އިތުބާރު ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ އޭރުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 2008 ވަނަ އަހަރު ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމަކަށް ޖާގަދީ، އެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރީ ވަރަށް ފޮނި އުންމީދެއްގައެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި ފަސާދައާއި ކަރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނެ އިސްލާމީ ވެރިކަމާއި އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަތިވެރި ނިޔަތުގައި މުޅި ގައުމު ވަނީ އޭރު ބޮޑު ނިންމުމެއް ނިންމައިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ދެ ދައުރެއް ނިމިގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް، މި ގައުމުގައި އަނިޔާވެރިކަމާއި، ކަރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ބިރުވެރިކަން އަދިވެސް އަށަގެންފައި ވެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ދައުރުތައް ބަދަލުވަމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނާއި ގައުމުގެ މުއައްސަސާތަކުން މިދެންނެވި ފަދަ ނުބައި އަމަލުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް އަދި ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ ވެރިކަމުގެ އާރާއި ބާރާއި ލައްޒަތުގެ މަސްތުގައި މި ގައުމުގައި ދައުރަކަށް ފަހު ދައުރެއްގައި ބަޔަކު ވެރިކަން ކުރަމުން ދިއުމެވެ. ގެއްލުމާއި ހަލާކާއި ނިކަމެތިކަން އޮތީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް