ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހުކުރުން

ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރެވޭނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ދުރުކޮށްގެން: ޝުނާނާ

  • ފަނޑިޔާރުގެ ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ވެސް ފާހަގަވީ ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒު ވަދެފައިވާ މިންވަރު

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2019 | ހޯމަ 13:48 | 3,512

ގާނޫނީ ވަކީލް ޝުނާނާ - ޓްވިޓަރ

ސިޔާސީ ނުފޫޒުގައި ޖެހިފައި ތިބި އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން، ފަނޑިޔާރު ގޭގައި ބައި ތިއްބައިގެން ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލް މަރިޔަމް ޝުނާނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝުނާނާ ވިދާޅުވީ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހުކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އޮތީ މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ވާހަކަދެކެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮރަޕްޝަނުން ފަނޑިޔާރުގެ ސަލާމަތް ކުރުމާއި، ފަނޑިޔާރު ގޭގެ އިދާރީ ކަންތައް އިސްލާހުކުރުން ކަމަށެވެ. ފަނޑިޔާރުގެއަށް ވަދެފައި އޮތް ނުފޫޒާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންކަމަކީ އެފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން އެ މަގާމުތަކުގައި ބައިތިއްބައިގެން އިސްލާހުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިސާލަކަށް ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރަން އެ ވިދާޅުވަނީ ދެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި. އެއީ ފަނޑިޔާރުގެ އަށް އައިސްފައި އޮތް ނުފުޒާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންތަކުން ފަނޑިޔާރުގެ ސަލާމަތް ކުރުން ކަމަށް. ދެވަނަ ކަމަކީ އިދާރީ ކަންތައް އިސްލާހު ކުރުން" ޝުނާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ވެސް ފަނޑިޔާރުގެ ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒުވަދެފައިވާ ކަން ކަމަށާއި، އެކަންކަމުން ފަނޑިޔާރުގެ ސަލާމަތްކުރަން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށް ޝުނާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުގެއަކީ ކޮރަޕްޓްވެފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށްވާނަމަ ، ނޫނީ ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ތިބޭ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ މީހުން އެ މަގާމުގައި ބައިތިއްބައިގެން އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެކަން ޝުނާނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"މިސާލަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ އެހެން މީހުން ވެސް ކުށެއް ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ ، އެ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދެވެންޖެހޭނެ. ފަނޑިޔާރުންގެ މަގާމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭނެ މަގާމެއް. އެއީ މީހެއްގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުކުމް ކުރުން ތިބޭ ބައެއް،" ޝުނާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނަކީ ކޮރަޕްޓް ނުފޫޒުގައި ޖެހިފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަމަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށްވާ ނަމަ ދެން އިސްލާހު ކުރަން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެ ފަރާތްތައް މަގާމުން ދުރުކުރުން ކަމަށް ޝުނާނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅުން ކަމަށް ޝުނާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.