ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ޝޭޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ އިމްރާން ފުރަތަަމަ ވަޒީފާއަކީ ހޮޓެލެއްގައި ތަށި ދޮވެދިނުން

  • ފުރަތަމަ ވަޒީފާގެ މުސާރައަކީ ދުވާލަކު 40 ރުފިޔާ
  • އިމްރާންގެ ކައިވެންޏަށް 15 އަހަރު، ޒަވާޖީ ހަޔާތް ކާމިޔާބު
  • ރަށް ދޫ ކުރައްވައި، މާލެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2019 | އަންގާރަ 03:13 | 25,771

މިނިސްޓަރ އިމްރާން ރާއްޖެޓީވީގެ "ނުރަސްމީގަޑި" ޕްރޮގްރާމްގައި މަސް މާރުކޭޓުގައި މަސް ވިއްކެވުމުގެ މަސައްކަތުގައި: ޒާތީ ދިރިއުޅުގެ ވާހަކަތައް ރާއްޖެޓީވީއާ ހިއްސާ ކުރެއްވި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކާމިޔާބަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤެކޭ މީހުން ބުނެ އުޅެއެވެ. ކިތަންމެ ދަތި ހާލެއްގައި އުޅެން ޖެހުނަސް ނުވަތަ ކިތަންމެ އުނދަގުލަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނަސް އެކަމާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލައި ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުން ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވެވޭނެ ކަން އެއީ އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ ހަޤީޤަތެކެވެ. އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ރަށުގައި ތައުލީމު ހާސިލު ކުރައްވަން އުޅުއްވުމަށްފަހު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލައްވައި އެ މަޤާމާ ހިސާބަށް ވަޑައިގަތް ގޮތް މިނިސްޓަރ ވަނީ "ރާއްޖެޓީވީ"އަށް ކިޔާދެއްވާފައެވެ.

އެ ވާހަކަތައް ރާއްޖެޓިވީއަށް ކިޔައި ދެއްވީ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މިއަހަރު ވެސް ގެނެސްދޭ "ނުރަސްމީ ގަޑި" ޕްރޮގްރާމްގައެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރުގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގެ ތަޖުރިބާތަކުގެ ވާހަކަަތައް ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ތައުލީމު ހާސިލު ކުރައްވަން އުޅުއްވި ދުވަސްވަރުގައި ލިބޭ ޗުއްޓީތަކުގައި މަސް ބާނަން ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ފަހުން ތައުލީމު ހާސިލު ކުރައްވަން، މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން، 1991 ވަނަ އަހަރު މާލެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވި އިރު ހޮޓަލެއްގައި ވެއިޓަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރެއްވި ކަަމަށެވެ. ވެއިޓަރަކަށް ބަދަލުވީ ތަށިދޮވެދީގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭރު މުސާރައަކީ ދުވާލަކަށް 40 ރުފިޔާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ވަޒީފާ ތެރެއިން ކެއްކުމަށް ޚާއްސަ ޝައުޤުވެރިކަމެއް އުފެދުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މެލޭޝިއާގައި ކިޔަވަން އުޅުއްވިއިރު ވެސް އަމިއްލަފުޅަަށް ކައްކައި އުޅުއްވި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ނުރަސްމީގަޑި ޕްރޮގްރާމް ތެރެއިން: ނުރަސްމީގަޑީގައި އެމަނިކުފާނަށް ޖެއްސެވި މަސައްކަތަކީ މަސް މާރުކޭޓުގައި މަސް ވިއްކުން

އޭގެ ފަހުން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަދެވަޑައިގަތް ގޮތާމެދު ވާހަކަދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ކުރިން ނުވިސްނަވާ ކަމަށާއި، ފެށުނީއްސުރެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރީ ކިޔަަވައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

"އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދެން އެންމެ ކުރިއްސުރެ އެންމެ ގާތް އަދި ކިޔަވައިދޭން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ޑރ.މަޖީދަކީ، ދެން ޑޮކްޓަރ މަޖީދު މި މަސައްކަތް ފެއްޓެވީމާ ޑރ.މަޖީދަށް ހެލްޕު ކޮށްދެން ވެގެން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ޖޮއިން ކުރީ، ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން މީގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަދެވިއްޖެ،" އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގައި ކަމަށެވެ.

ޒާތީ ދިރިއުޅުމުުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ، އަނބިކަނބަލުންނާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވިތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް 5 ކުދިން ވެސް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. އޭނާގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތް ވަރަށް ކާބިޔާބު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަނބިކަނބަލުންގެ ހިތްވަރު ގަދަކަން ފެނިވަޑައިގަތީ ޖަލުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން އާއިލާއާ އެކު ވަގުތު ހޭދަ ކުރައްވަނީ

ރީމްއަކީ އަދި ޚާއްސަކޮށް ހަޤީޤަތުގައި ވެސް ރީމްގެ ވެލިއު އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅަށް މި ފެނުނީ، ކުދިން ގޮވައިގެން އެކަނި މާއެކަނި އުޅެން ޖެހުނީމާ އާދަޔާ ޚިލާފް ކަމެއް އަސްލު އެ ކުރެވުނީ، ވަރަށް އުފާވޭ ހަޤީޤަތުގައި ވެސް ހަމަ

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިމްރާންގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވީ، އިމްރާނަކީ ދަރިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ބައްޕައެއް ކަމަށާއި، އިމްރާނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިކުރައްވާ އެއް ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށެވެ. އިމްރާން ޖަލުގައި ހުންނެވިއިރު އާއިލާއިން ކުރި ހިތްދަތި އިހުސާސް ވެސް އަނބިިކަނބަލުން ވަނީ "ރާއްޖެޓީވީ"އަށް ކިޔައިދެއްވާފައެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ހަޤު ދަރިފުޅު އުމަރު ތަންކޮޅެއް ބަލިކޮށް އުޅޭނީ، ދެން ނޭވާ ނުލެވި ހޮޑު ލެވިފަ އެހެން ވާން ފެށީމާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭވާ ނުލެވިގެން ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރި ގޮތަށް ހަމަ އެ ގަޑީ ޖެހުނު އެއްޗެއް ލައިގެން އަވަހަށް ދުއްވައިގަތީ، ދެން ހަމަ އަތް މައްޗަށް ލައިގެން ދުވެފައި ދިޔައީ، ވަކި ހިސާބަކުން ޓެކްސީއެއް ވެސް އައިސްފި. ދެން އިމްރާން ހުރީ ބެލްކަނިން ބަލަހައްޓައިގެން، އަޅުގަނޑު އެ ގަޑީގަ ދެން ހަމަ އެރޭ އެތާ އުޅެފައި ގެއަށް އައި ތަނާހެން އިމްރާން ބަލާ އައީ ގެންދަން ވެގެން. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތަށް ތަދުވި، އެ ދުވަހު އެހާ ހާލުގައި ކުޑަމީހާ އޮއްވައި އަނެއް ދުވަހު ގެންދިޔައިމަ

އާއިލާއާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އާއިލާއާ އެކު ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނެގުމަކީ އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކުރާތާ އަށް އަހަރުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އާއިލާ އާއި ދުރުގައި ހުންނެވި އިރު ދަރިން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް "މިސްވި" އެއް ކަމަކީ އެއީކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ނުރަސްމީގަޑި ޕްރޮގްރާމް ތެރެއިން

ކުރީގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި "މޭޑޭ މުޒާހަރާ"ގައި ހަމަނުޖެހުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނެ، 2015 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އިމްރާނަށް ވަނީ 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވެސް އިއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުކުމް މިހާރު ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ. އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން އެކި ފިއްތުންތަކާ ކުރިމަތިވުމަށްފަހު މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އިމްރާނަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް ދަނީ އޮހެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.