އާދީއްތަ 25 އޮކްޓޯބަރ 2020
08 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 08
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
އިންޓަރނެޓް އަގު ހެޔޮކުރުން

އިންޓަރނެޓް އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކުގެ އެންމެ ފަހު މަރްހަލާއަށް އާދެވިއްޖެ: މަލީހް

  • އިންޓަރނެޓް އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އަގު ހެޔޮކުރަން ކޮމްޕެޓިޝަނަކަށް ހުޅުވާލަންޖެހުނަސް އެކަމަށް ސަރުކާރުން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 19 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 15:07 | 7,872

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މަލީހް ޖަމާލް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އިންޓަރނެޓް އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކުގެ އެންމެ ފަހު މަރްހަލާއަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ހާމަކޮށްދިނުމުގެގޮތުން މިނިސްޓަރ އާންމު ކުރެއްވި ވީޑިއޯއެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޓަރނެޓް އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޓަރނެޓްގެ ހިދްމަތް ދޭ ކުންފުނިތައް ކަމުގައިވާ އާރްއޯއެލް، ދިރާގު، އުރީދޫ އާއި އެކުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަރްހަލާއަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިންޓަރނެޓްގެ ހިދްމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާއެކު، ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި މިނިސްޓްރީން ރިއާޔަތް ކޮށްފައިވަނީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

އެގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މި ދިރާސާ ކުރެވުނީ ދުނިޔޭގެ 26 ގައުމެއްގެ މައްޗަށް. އެ ރިޕޯޓުންވެސް ދައްކުވައިދޭ އެއް ހަގީގަތަކީ ނިސްބަތުން ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ބޮޑުކަން. މިކަމަށް އަލިއަޅުވާލާ ސަރުކާރުން މި ދެންނެވި ކުންފުނިތަކައް މި ވަނީ ހުށަހަޅާފައި.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން، އެ ހިދްމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާއި އެކުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ދެ ފަރާތަށް އެއްބަސްވެވޭ ހިސާބަކަށް ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓް އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދް ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މިކަމުން ލުއި ލިބޭނެ ގޮތައް ކަންތައް ބައްޓަން ކުރުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ކޮމްޕެޓިޝަނަކަށް ހުޅުވާލަންޖެހުނަސް އެކަމަށް ސަރުކާރުން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުން ރާއްޖޭގެ އިންޓަރނެޓްގެ ހިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރައްވާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އަގު ތިރިކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިލްތިމާސެއް. ދިވެހިރައްޔިތުން އުފާވާ މިންވަރަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ތިރިކުރާނަން.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.